เช็คประกาศกฎกระทรวง ขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย "กัญชา"

เช็คประกาศกฎกระทรวง ขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย "กัญชา"

เว็บไซต์ "ราชกิจจานุเบกษา" เกี่ยวกับกฏกระทรวงฯ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นําเข้า ส่งออก จําหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะ "กัญชา" พ.ศ.2564

ประกาศจากเว็บไซต์ "ราชกิจจานุเบกษา" เกี่ยวกับกฏกระทรวงฯ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นําเข้า ส่งออก จําหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะ "กัญชา" พ.ศ.2564

 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง มาตรา 22 วรรคสอง มาตรา 23
วรรคสาม และมาตรา 35 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และมาตรา 26/2 วรรคสาม มาตรา 26/3 วรรคสาม มาตรา 26/5 (7) มาตรา 34/1 (1) (2) และ (6) มาตรา 34/2 (1) และ (6) และมาตรา 34/3 (4) แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้

 

"กัญชา" หมายความว่า พืชในสกุล Cannabis ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดตามมาตรา 8 (1) ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกัญชง (Hemp) "ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์" หมายความว่า ห้องปฏิบัติการที่คณะกรรมการกำหนด "หน่วยงานของรัฐ" หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ

 

ข้อ 2 ผู้ซึ่งจะขออนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้

 

(1) กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา

 

 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
 • มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
 • ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษหรือกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
 • ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

 

(2) กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคลต้อง

 

 • จดทะเบียนตามกฎหมายไทย
 • มีลักษณะตาม (๑) (ฉ) และ (ช)
 • ผู้แทนของนิติบุคคลหรือผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคลมีลักษณะตาม (๑)
 • กรรมการของนิติบุคคล หุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นอย่างน้อยสองในสามเป็นผู้มีสัญชาติไทย
 • มีสำนักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย

 

(3) กรณีผู้ขออนุญาตเป็นวิสาหกิจชุมชนที่ไม่เป็นนิติบุคคล ผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจการแทนต้องมีลักษณะตาม (1) ด้วย

 

(4) กรณีผู้ขออนุญาตเป็นหน่วยงานของรัฐ ต้องมีวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตนำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งกัญชาตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้

 

อ่านรายละเอียดประกาศกฎกระทรวง ขออนญุาต ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย ”กัญชา” ฉบับเต็มได้ที่นี่ (คลิก)

 

เช็คประกาศกฎกระทรวง ขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย "กัญชา"

 

เช็คประกาศกฎกระทรวง ขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย "กัญชา"

 

เช็คประกาศกฎกระทรวง ขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย "กัญชา"

 

เช็คประกาศกฎกระทรวง ขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย "กัญชา"

 

เช็คประกาศกฎกระทรวง ขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย "กัญชา"