กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงนำนักเรียนนายร้อย จปร. ศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ ราชบุรี

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงนำนักเรียนนายร้อย จปร. ศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ ราชบุรี

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงนำข้าราชการและนักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งศึกษาวิชาหัวข้อพิเศษทางประวัติศาสตร์ : ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทยและวิชาประวัติศาสตร์ไทย ทัศนศึกษา ณ จังหวัดราชบุรี

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงนำนักเรียนนายร้อย จปร. ศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ ราชบุรี

วันนี้ (24 พ.ย. 64) เวลา 08.00 น. พลเอกหญิง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากวังสระปทุม ทรงนำข้าราชการ จำนวน 26 คนและนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 4 จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งศึกษาวิชาหัวข้อพิเศษทางประวัติศาสตร์ : ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทยและวิชาประวัติศาสตร์ไทย จำนวน 40 คนไปทัศนศึกษาในสถานที่สำคัญของจังหวัดราชบุรี 

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงนำนักเรียนนายร้อย จปร. ศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ ราชบุรี

โอกาสนี้ เสด็จฯ ไปยังสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด(ในพระบรมราชูปถัมภ์) ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานความช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ที่ได้รับความเดือดร้อนไม่มีสถานที่จำหน่ายน้ำนมดิบที่รีดได้จากแม่โคนม โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อการก่อสร้างเพิ่มจากเงินที่มีผู้ทูลเกล้าฯ ถวาย และดำเนินงานในรูปแบบสหกรณ์ รวมทั้งส่งเสริมงานด้านวิชาการเพื่อให้เกษตรกรผลิตน้ำนมที่มีคุณภาพ 

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงนำนักเรียนนายร้อย จปร. ศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ ราชบุรี

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงนำนักเรียนนายร้อย จปร. ศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ ราชบุรี กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงนำนักเรียนนายร้อย จปร. ศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ ราชบุรี

จากนั้น กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงนำข้าราชการและนักเรียนนายร้อย ไปยังอาคารรับนมดิบ เพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ โรงนมผง ทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย ได้แก่ นมพาสเจอร์ไรซ์ นมยูเอชที นมผง นมอัดเม็ด ไอศกรีมและโยเกิร์ต โดยวางจำหน่ายภายในอาคารแดรี่ฮัทและร้านค้าโครงการหลวง ซึ่งตลอดระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา สหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรีฯ ช่วยแก้ปัญหาให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอย่างยั่งยืน

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงนำนักเรียนนายร้อย จปร. ศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ ราชบุรี

ต่อมา กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี จัดแสดงเรื่องราวท้องถิ่นในจังหวัดราชบุรี นับตั้งแต่ยุคที่มีการตั้งถิ่นฐาน ความสำคัญด้านการเมืองการปกครอง ชนเผ่าและชาติพันธุ์ นิทรรศการราชบุรี ราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง รัชกาลที่ 9 

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงนำนักเรียนนายร้อย จปร. ศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ ราชบุรี กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงนำนักเรียนนายร้อย จปร. ศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ ราชบุรี

เวลา 12.25 น. กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลเจ้าพ่อหลักเมือง สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประทับรถรางพระที่นั่งและเสด็จฯ ไปพิพิธภัณฑ์ทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี กรมการทหารช่าง แหล่งเรียนรู้และสถานที่เก็บรักษาผลงานของหน่วยทหารช่าง มีทั้งเครื่องมือที่ใช้สมัยสงครามและเครื่องมือสำหรับการพัฒนาประเทศ 

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงนำนักเรียนนายร้อย จปร. ศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ ราชบุรี

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงนำนักเรียนนายร้อย จปร. ศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ ราชบุรี

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงนำนักเรียนนายร้อย จปร. ศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ ราชบุรี

จากนั้น กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ไปยังวัดมหาธาตุวรวิหาร ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง สักการะพระมงคลบุรีและพระศรีนัคร์ พระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะปางมารวิชัย ประทับนั่งหันพระปฤษฎางค์ชนกัน ทอดพระเนตรพระวิหารหลวง พระปรางค์ประธานและพระปรางค์บริวาร 3 องค์บนฐานเดียวกัน รวมทั้งจิตรกรรมฝาผนังภาพพุทธประวัติพระพุทธเจ้า  

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงนำนักเรียนนายร้อย จปร. ศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ ราชบุรี กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงนำนักเรียนนายร้อย จปร. ศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ ราชบุรี กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงนำนักเรียนนายร้อย จปร. ศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ ราชบุรี

ต่อมา กรมสมเด็จพระเทพฯ ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังเถ้า ฮง ไถ่ โรงงานเซรามิคแห่งแรกของจังหวัดราชบุรี ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2476 โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการเถ้า ฮง ไถ่ จัดแสดงขั้นตอนทำกระถางเซรามิค ประดับพระเมรุมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อปีพ.ศ. 2560 นำไปประดับพระเมรุมาศ 

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงนำนักเรียนนายร้อย จปร. ศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ ราชบุรี กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงนำนักเรียนนายร้อย จปร. ศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ ราชบุรี

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงนำนักเรียนนายร้อย จปร. ศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ ราชบุรี กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงนำนักเรียนนายร้อย จปร. ศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ ราชบุรี

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงนำนักเรียนนายร้อย จปร. ศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ ราชบุรี

เวลา 15.28 น. กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงนำข้าราชการและนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 4 จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทัศนศึกษาวัดโขลงสุวรรณคีรี โบราณสถานศิลปะทวารวดี ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบริเวณเมืองโบราณคูบัว จังหวัดราชบุรี 

ปัจจุบันเมืองโบราณคูบัว เป็นแหล่งความรู้ทางประวัติศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทยญวนที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ว่าจะเป็นภาษาพูด อาหาร ผ้าจก มีกาดวิถีชุมชนคูบัว เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน โดยจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมทุกวันเสาร์อาทิตย์อีกด้วย 

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงนำนักเรียนนายร้อย จปร. ศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ ราชบุรี

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงนำนักเรียนนายร้อย จปร. ศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ ราชบุรี

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงนำนักเรียนนายร้อย จปร. ศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ ราชบุรี

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงนำนักเรียนนายร้อย จปร. ศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ ราชบุรี

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงนำนักเรียนนายร้อย จปร. ศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ ราชบุรี

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงนำนักเรียนนายร้อย จปร. ศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ ราชบุรี กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงนำนักเรียนนายร้อย จปร. ศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ ราชบุรี

ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี หนองโพ - Nongpho