ขยายเวลาแจกเงินอุดหนุน 3,000 บาทรอบ 2 "ส่งเสริมการจ้างงาน SMEs" ลงทะเบียนเลย

ขยายเวลาแจกเงินอุดหนุน 3,000 บาทรอบ 2 "ส่งเสริมการจ้างงาน SMEs" ลงทะเบียนเลย

ที่ประชุม ครม.เห็นชอบการปรับปรุง "โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs" เพื่อช่วยให้ธุรกิจ SMEs ฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด-19 สามารถลงทะเบียนได้เลยจนถึง 20 ธ.ค.2564

เมื่อวานนี้ (23 พ.ย.2564) ที่ประชุม ครม.เห็นชอบการปรับปรุง "โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs" เพื่อช่วยให้ธุรกิจ SMEs ฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด-19 และสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ ดังนี้

 

 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- แจกเงินอุดหนุนลูกจ้าง 3,000 บาท รัฐช่วย 2.7 หมื่นล้าน เปิดทบทวนสิทธิแล้ว

 

- ขยายเวลาการลงทะเบียน "โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs" ถึงวันที่ 20 ธ.ค.2564 โดยนายจ้างที่ลงทะเบียนรอบใหม่นี้ จะได้รับเงินอุดหนุนตามจำนวนลูกจ้างสัญชาติไทย คนละ 3,000 บาท สูงสุด 200 คนเป็นเวลา 2 เดือน (ธ.ค.2564 – ม.ค.2565)

 

- เงื่อนไขการจ่ายเงินอุดหนุน นายจ้างต้องนำส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบ e-Service ของประกันสังคม ภายในวันที่ 15 ธ.ค.2564

 

- วิธีดำเนินงาน : เพิ่มช่องทางการลงทะเบียน ทั้งทางเว็บไซต์ ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th และยื่นแบบฟอร์มพร้อมหลักฐาน ณ สนง.จัดหางาน หรือหน่วยเคลื่อนที่

 

ขยายเวลาแจกเงินอุดหนุน 3,000 บาทรอบ 2 "ส่งเสริมการจ้างงาน SMEs" ลงทะเบียนเลย

 

ที่สำคัญ เงินอุดหนุนที่นายจ้างได้รับจากโครงการนี้ จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล/ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จึงไม่ต้องนำเงินดังกล่าวไปคำนวณเป็นรายได้และรายจ่ายในการหักภาษีแต่อย่างใด

 

ขยายเวลาแจกเงินอุดหนุน 3,000 บาทรอบ 2 "ส่งเสริมการจ้างงาน SMEs" ลงทะเบียนเลย

 

 

คุณสมบัติเข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs

 

  • เป็นนายจ้างสถานประกอบการภาคเอกชนที่อยู่ในระบบ ประกันสังคมและมีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน
  • ลงทะเบียน ผ่านเว็บไซต์ ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th จนถึง 20 ธันวาคม 2564

 

เงื่อนไขการจ่ายเงินอุดหนุน

 

  • รัฐบาลจะจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่นายจ้าง ตามจำนวนลูกจ้างสัญชาติไทย จำนวนไม่เกิน 200 คน ที่อยู่ในฐานข้อมูลประกันสังคม ม.33 สถานะ Active ณ วันที่ 16 พ.ย.2564

  • ผู้ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ รอบ 2 จะได้รับเงินอุดหนุนส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs เป็นเวลา 2 เดือน (เดือนธันวาคม 2564 และมกราคม 2565)

  • นายจ้างต้องรักษาระดับการจ้างงาน (ณ วันที่ 16 พ.ย.2564) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ในระหว่างเข้าร่วมโครงการ ซึ่งหากต่ำกว่าร้อยละ 95 จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนในเดือนนั้นๆ

  • นายจ้างมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นจากยอดการจ้างงาน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 จะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มตามจำนวนการจ้างงานจริงไม่เกินร้อยละ 5

  • นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของแต่ละจังหวัดตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฯ

 

เอกสารที่ต้องเตรียม

 

 

  1. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร
  2. กรณีมอบอำนาจแนบหนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ  เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการอนุมัติเข้าร่วมโครงการที่เว็บไซต์ดังกล่าวภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่ลงทะเบียน กรณีที่ไม่สะดวกลงทะเบียนผ่านระบบด้วยตนเองสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694

 

CR : ไทยคู่ฟ้ากระทรวงแรงงาน , กรมการจัดหางาน