ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ขยายเวลา Walk in ฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์" สำหรับเด็ก

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ขยายเวลา Walk in ฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์" สำหรับเด็ก

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ขยายเวลา Walk in ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับเด็ก อายุระหว่าง 12-18 ปี ครอบคลุมทั้งคนไทย ต่างชาติ ต่างด้าว

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ แจ้งขยายเวลาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่ 1 ชนิดวัคซีน Pfizer สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 12 - 18 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2546 ถึง วันที่ 31 ธ.ค. 2552) โดยเป็นเด็กที่ศึกษานอกระบบ / อยู่นอกระบบการศึกษา หรือเด็กนักเรียน ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนจากจุดฉีดในสถานศึกษาใด ทั้งคนไทย / ต่างชาติ / ต่างด้าว

สามารถขอรับบริการ ลงทะเบียน ณ จุดฉีด (Walk in) วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ถึง 7 ธันวาคม 2564 ประตู 1 ช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 - 17.00 น.

โดยผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรม มาพร้อมเด็ก และต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษรในวันที่ฉีดยา

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ขยายเวลา Walk in ฉีดวัคซีน \"ไฟเซอร์\" สำหรับเด็ก