ตลท.หนุนเปิดเผยข้อมูลการเงินเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

ตลท.หนุนเปิดเผยข้อมูลการเงินเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศเจตนารมณ์ร่วมเป็นผู้สนับสนุนมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกับประชาคมโลก

นายกฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมตลาดทุนไทยให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัท ภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG) เพื่อการเติบโตอย่างสมดุล

ล่าสุดได้เข้าร่วมเป็น TCFD Supporter ร่วมกับองค์กรสากลกว่า 2,500 แห่งทั่วโลก เพื่อประกาศจุดยืนและเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการร่วมแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นวาระเร่งด่วนในระดับชาติและระดับโลก

ตอกย้ำบทบาทเชิงรุกของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการส่งเสริม บจ. ผู้ลงทุน ผู้ให้บริการทางการเงินการลงทุน ตลอดจนหน่วยงานกำกับดูแล และพันธมิตรทุกภาคส่วน พัฒนาธุรกิจและการลงทุนอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกภาคส่วน “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone”  

ภาคตลาดทุนมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ (Low-carbon Economy) ซึ่งเป็นทิศทางที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ โดยประเทศไทยได้ประกาศคำมั่นต่อที่ประชุม COP26 ว่าจะบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2050 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เท่ากับศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2065

ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมนำภาคตลาดทุนให้มีส่วนร่วมสนับสนุนเป้าหมายดังกล่าว โดยเดินหน้าให้ความรู้แก่ บจ. เกี่ยวกับผลกระทบของความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ และการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรไฟฟ้า พลังงาน น้ำ ขยะ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจัง

รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อสาธารณะอย่างถูกต้องและโปร่งใส พร้อมทั้งสนับสนุนให้ผู้ลงทุนและสถาบันการเงินการลงทุนไทยพิจารณาประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับผลการดำเนินงานทางการเงินของธุรกิจในการให้สินเชื่อและให้บริการทางการเงินการลงทุนอีกด้วย

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังร่วมกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ โดยจัด TCFD & SDGs Workshop Series สำหรับ บจ. และสถาบันการเงินการลงทุน ให้เข้าใจวิธีบริหารจัดการความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และยกระดับการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศตามแนวทางสากล TCFD ซึ่งครอบคลุมการกำกับดูแล กลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง ตัวชี้วัดและเป้าหมาย พร้อมจัดทำคู่มือ TCFD Good Practice Handbook ฉบับแปลที่รวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีในการเปิดเผยข้อมูลด้านก๊าซเรือนกระจกจากกลุ่มประเทศ G20

ทั้งนี้ ในวันที่ 18 พ.ย. ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดจัดกิจกรรม Webinar หัวข้อ TCFD & SDGs Workshop: TCFD in Finance เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศตามแนวทางของ TCFD และแลกเปลี่ยนมุมมองของสถาบันการเงินการลงทุนในการนำข้อมูลไปใช้ในการพิจารณาลงทุน ให้สินเชื่อ และให้บริการทางการเงินแก่ธุรกิจ

ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากหลักสูตรความรู้ e-Learning กิจกรรมสัมมนา และบทความต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามหลัก ESG ได้ที่เว็บไซต์ SET Sustainable Capital Market Development