BCPG ตั้ง BCPG Formosa ลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในไต้หวัน

BCPG ตั้ง BCPG Formosa ลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในไต้หวัน

BCPG ตั้งบริษัทย่อยในไต้หวัน "BCPG Formosa" เพื่อลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน คาดแล้วเสร็จภายในปี 64

นายบัณฑิต สะเพียรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 17 ก.พ.2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จัดตั้งบริษัทย่อยทางอ้อมในประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) นั้น

บัดนี้บริษัทฯ ได้รับอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยดังกล่าวจาก Ministry of Economic Affairs ของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) แล้ว โดยชื่อบริษัทย่อยที่จัดตั้ง คือ BCPG Formosa Co., Ltd. วัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

 

ทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 82 ล้านเหรียญไต้หวัน (ราว 97 ล้านบาท) สัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน โดยแหล่งเงินทุนที่ใช้มาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดตั้งบริษัทดังกล่าว โดยคาดว่าจะสามารถจัดตั้งแล้วเสร็จภายในปี 2564

รายการดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกันและขนาดของรายการไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

แต่บริษัทฯ มีหน้าที่รายงานสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน