เชียงใหม่ ออกมาตรการ COVID Free Setting สอดรับเปิดพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว

เชียงใหม่ ออกมาตรการ COVID Free Setting สอดรับเปิดพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว

"เชียงใหม่" ออกประกาศมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร หรือ COVID Free Setting สอดรับการเปิดพื้นที่นำร่องด้านท่องเที่ยว ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อรักษาสมดุลด้านความมั่นคงทางสาธารณสุขควบคู่ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

เมื่อวันที่ 15 พ.ย.64 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายหลังจากนายกรัฐมนตรีได้ข้อออกกำหนดฯ ผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เพื่อให้การดำเนินกิจการและกิจกรรมของบุคคลและสถานที่ต่าง ๆ อยู่ภายใต้เงื่อนไขการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรค เพื่อรักษาสมดุลด้านความมั่นคงทางสาธารณสุขควบคู่ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศและฟื้นฟูความเป็นอยู่ของประชาชนให้ใกล้เคียงกับภาวะปกติ

โดยกำหนดให้เขตพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วยอำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอดอยเต่า อำเภอแม่ริม และอำเภอแม่แตง ให้สถานที่ที่สามารถเปิดดำเนินการหรือทำกิจกรรมได้ ต้องปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร หรือ COVID Free Setting ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัด ซึ่งมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร หรือ COVID Free Setting นั้น

เป็นแนวปฏิบัติของมาตรการองค์กรที่ต้องการลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโรคโควิด-19 เพื่อทำให้ประชาชนสามารถเปิดกิจการและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างยั่งยืนและปลอดภัย โดยมีมาตรการความปลอดภัย 3 ด้าน คือ

  • ด้านสิ่งแวดล้อมปลอดภัย (COVID Free Environment)
  • ด้านพนักงานปลอดภัย (COVID Free Personnel)
  • ด้านผู้ใช้บริการปลอดภัย (COVID Free Customer)

เชียงใหม่ ออกมาตรการ COVID Free Setting สอดรับเปิดพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว

ทั้งนี้ เจ้าของผู้ประกอบการหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดเตรียมสถานที่ จะต้องดำเนินการลงทะเบียนในระบบเพื่อให้ได้ผ่านการประเมินตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร หรือ COVID – Free Setting และเมื่อผ่านการประเมินตามเกณฑ์ Covid Free Setting แล้ว จะได้รับใบประกาศรับรองตนเอง (Covid Free Setting E-certification) เพื่อให้สถานประกอบการพิมพ์ใบประกาศรับรองตนเอง ติดไว้บริเวณที่ผู้รับบริการสามารถมองเห็นได้ชัดเจนในร้านและสามารถติดได้มากกว่า 1 จุด

หากมีการตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ประกอบการไม่ดำเนินการตามมาตรการ Covid Free Setting ที่ทางราชการกำหนด ให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องโดยด่วน แต่หากยังฝ่าฝืนหรือไม่ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามคำแนะนำของคณะทำงานฯ จะถือเป็นความผิดตามมาตรา 51 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท