"เชียงใหม่" สั่งปิด 2 ตลาด 1 สถานรับเลี้ยงเด็ก หลังพบติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน

"เชียงใหม่" สั่งปิด 2 ตลาด 1 สถานรับเลี้ยงเด็ก หลังพบติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน

"เชียงใหม่" สั่งปิดอีก 3 “สถานที่เสี่ยง” ใน 3 อำเภอ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 หลังพบมีการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนทั้งในตลาด และสถานรับเลี้ยงเด็ก

เมื่อวันที่ 15 พ.ย.64 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยสั่งปิด 3 สถานที่เสี่ยงใน 3 อำเภอ เป็นการชั่วคราว เพื่อควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่ ภายหลังพบว่ามีการติดเชื้อโรคโควิด–19 เป็นกลุ่มก้อน ได้แก่

  • ตลาดสดทุ่งเสี้ยว หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15 – 28 พฤศจิกายน 2564
  • ตลาดเย็นโกมุ้ย เลขที่ 217 หมู่ที่ 3 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2564
  • สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านครูน้อง เลขที่ 76 บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 9 ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14 – 27 พฤศจิกายน 2564

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกรายเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค 

พร้อมให้นายอำเภอแต่ละอำเภอ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอฯ กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

"เชียงใหม่" สั่งปิด 2 ตลาด 1 สถานรับเลี้ยงเด็ก หลังพบติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน "เชียงใหม่" สั่งปิด 2 ตลาด 1 สถานรับเลี้ยงเด็ก หลังพบติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน "เชียงใหม่" สั่งปิด 2 ตลาด 1 สถานรับเลี้ยงเด็ก หลังพบติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน