กรมทางหลวง อัพเดท! น้ำท่วมทางหลวง ยังไม่สามารถผ่านได้ 16 แห่ง

กรมทางหลวง อัพเดท! น้ำท่วมทางหลวง ยังไม่สามารถผ่านได้ 16 แห่ง

กรมทางหลวง รายงานสถานการณ์อุทกภัยพบถนนทางหลวงชนบทถูกน้ำท่วม 8 จังหวัด รวม 24 สายทาง สัญจรผ่านได้ 15 สายทาง และไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 9 สายทาง

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.00 น. ว่า มีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี และนครปฐม รวม 24 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ 15 สายทาง และไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 9 สายทาง แบ่งเป็น

น้ำท่วมสูง 8 สายทาง (8 แห่ง) ทางขาด โครงสร้างทางชำรุด กัดเซาะ 1 สายทาง (1 แห่ง) รายละเอียดดังนี้

1. สายทาง ชย.024 สะพานข้ามแม่น้ำชี ท่านกโง่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ เส้นทางขาด (ช่วง กม. ที่ 2+000 - 3+600)

2. สายทาง สร.021 ถนนเชิงลาดสะพานมิตรภาพสระขุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 1+200 - 3+400)

3. สายทาง สร.022 สะพานมิตรภาพบะ - หนองเรือ อำเภอท่าตูม และชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 3+150 - 4+000)

4. สายทาง บร.018 สะพานชุมชนข้ามแม่น้ำมูล อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 1+250 - 1+725)

5. สายทาง รอ.033 ถนนเชิงลาดสะพานข้ามลำน้ำชี สะพานคุยโพธิ์ - หนองแก่ง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด น้ำท่วมสูง 80 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 2+050 - 3+500)

6. สายทาง อย.5034 แยกทางหลวงชนบท อย.3006 (กม. ที่ 0+900) - บ้านดอนทอง อำเภอลาดบัวหลวง และเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 3+575 - 6+550)

7. สายทาง อย.3049 แยก ทล.340 (กม. ที่ 55+900) - บ้านบางตาเถร อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 5+200 - 8+530)

8. สายทาง สพ.005 สะพานบางแม่หม้าย - บางเลน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 0+100 - 0+800)

9. สายทาง นฐ.058 สะพานบางไผ่นารถข้ามแม่น้ำท่าจีน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 0+300)

ทั้งนี้ ทช. ได้ติดตั้งป้ายเตือนประชาชน และจัดเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมซ่อมแซมฟื้นฟูสายทางอย่างเร่งด่วนหลังจากระดับน้ำลดลงทันที เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดย ทช. จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและรายงานให้ทราบเป็นระยะ ๆ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยหรือสอบถามเส้นทางได้ทีสายด่วนกรมทางหลวงชนบท โทร. 1146