"นายกฯ"ไฟเขียว เปิดประเทศ รับ"แรงงานต่างด้าว" เงื่อนไข กักตัว ตรวจเชื้อ

"นายกฯ"ไฟเขียว เปิดประเทศ รับ"แรงงานต่างด้าว" เงื่อนไข กักตัว ตรวจเชื้อ

"นายกฯ" ไฟเขียว "แรงงานต่างด้าว" เข้ามาทำงานในไทย ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ต้องกักตัว ตรวจเชื้อ กำชับ ผู้เกี่ยวข้อง เพิ่มความเข้มงวด สกัดกั้นขบวนการขนย้าย "แรงงานเถื่อน" ลักลอบเข้าประเทศตามแนวชายแดน สั่ง ดำเนินการกับผู้ทำผิดให้ถึงที่สุด

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ในฐานะผอ.ศบค รับทราบและเห็นชอบแนวทางการแก้ปัญหาการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ในโรงงาน ตามที่กระทรวงแรงงาน เสนอเพื่อให้ผู้ประกอบกิจการสามารถดำเนินกิจการ ซึ่งจะสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินกิจการทั้งผู้ประกอบการและแรงงาน โดยมีมาตรการ ดังนี้

1.ยื่นแบบคำร้องขอนำเข้าคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ โดยสามารถยื่นได้ที่กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัด และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพฯ 1-10  

2.ส่งคำร้องความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว ซึ่งกรมการจัดหางานจะมีหนังสือแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวผ่านสถานทูตประเทศต้นทางประจำประเทศไทย ไปยังประเทศต้นทาง 

3.ประเทศต้นทางดำเนินการรับสมัคร คัดเลือก ทำสัญญา และทำ Name List ส่งให้กรมการจัดหางานผ่านสถานทูตประเทศต้นทางประจำประเทศไทย และกรมการจัดหางานจัดส่ง Name List ให้กับนายจ้าง 

4.เตรียมเอกสารยื่นขอใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว ได้แก่ หลักฐานการได้รับวัคซีนโควิด-19 (ถ้ามี) หลักฐานการซื้อประกันสุขภาพบริษัทประกันภัย 4 เดือน โดยนายจ้างต้องแจ้งขึ้นทะเบียนประกันสังคม 

5.การอนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศ กรมการจัดหางานจะมีหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตประเทศต้นทาง เพื่ออนุญาตให้คนต่างด้าวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 

6.การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร จะต้องแสดงเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 1. หนังสือยืนยันการอนุญาตให้เข้ามาทำงานพร้อมบัญชีรายชื่อ 2. ผลตรวจโควิด-19 (วิธี RT-PCR) ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้ามา หรือผลรับรองการตรวจ ATK 3. หลักฐานการได้รับวัคซีนโควิด-19 (ถ้ามี) 4. ตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร 2 ปี 5. เดินทางไปยังสถานที่กักตัวโดยยานพาหนะที่แจ้งไว้

 7.สถานที่กักตัว กรณีฉีดวัคซีนครบโดส เข้ารับการกักตัวอย่างน้อย 7 วัน ขณะอยู่ในสถานกักตัวตรวจโรคโควิด-19 จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ไม่เกินวันแรกของการกักตัว ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-7 ของระยะเวลากักตัว กรณีฉีดวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์หรือยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเข้ารับการกักตัวอย่างน้อย 14 วัน ขณะอยู่ในสถานที่กักตัวต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 ครั้งครั้งที่ 1 ไม่เกินวันแรกของการกักตัว ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 12-13 ของระยะเวลาที่ถูกกักตัว กรณีตรวจโรคโควิด-19 พบเชื้อ ให้เข้ารับการรักษาโรค โดยค่าใช้จ่ายนายจ้างและกรมธรรม์เป็นผู้รับผิดชอบ 

และ 8.เมื่อคนต่างด้าวกักตัวครบกำหนด นายจ้างต้องไปรับคนต่างด้าวมายังสถานที่ทำงานเพื่อทำการอบรมผ่าน Video Conference และแจ้งเข้าทำงานขอรับในอนุญาตทำงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด

ขณะเดียวกัน นายกฯ ให้ความสำคัญกับด้านสาธารณสุขของแรงงานต่างด้าว ซึ่งกิจการหลายๆประเภทจำเป็นต้องใช้แรงงานต่างด้าว พร้อมกับแสดงความเป็นห่วงกรณีการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง เพิ่มความเข้มงวด เฝ้าระวัง สกัดกั้นขบวนการขนย้าย ค้าแรงงานต่างด้าวที่แอบลักลอบเข้าประเทศไทยตามแนวชายแดนโดยผิดกฎหมาย 

รวมทั้งสั่งการให้กระทรวงแรงงานนำแนวทางดังกล่าวไปขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรม รองรับรองรับความต้องการของภาคการผลิตและบริการไทยที่ขยายตัวต่อเนื่อง พร้อมกับขอความร่วมมือประชาชนทุกคนช่วยกันแจ้งเบาะแส หากพบกระบวนการเคลื่อนย้ายแอบลักลอบแรงงานต่างด้าวเข้าราชอาณาจักรอย่างผิดกฎหมาย เน้นย้ำให้ดำเนินการกับผู้กระทำความผิดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ถึงที่สุด