กรมทางหลวง อัพเดท! สถานการณ์อุทกภัย ยังไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 15 สายทาง

กรมทางหลวง อัพเดท! สถานการณ์อุทกภัย ยังไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 15 สายทาง

กรมทางหลวง อัพเดทสถานการณ์อุทกภัย พบว่ามีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 12 จังหวัด รวม 34 สายทาง สัญจรผ่านได้ 19 สายทาง และไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 15 สายทาง

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.00 น. ว่า มีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 12 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด หนองบัวลำภู กาฬสินธุ์ พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี สุพรรณบุรี และนครปฐม รวม 34 สายทาง

สามารถสัญจรผ่านได้ 19 สายทาง และไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 15 สายทาง แบ่งเป็น น้ำท่วมสูง 13 สายทาง (13 แห่ง) ทางขาด โครงสร้างทางชำรุด กัดเซาะ 2 สายทาง (2 แห่ง) รายละเอียดดังนี้

1. สายทาง ชย.024 สะพานข้ามแม่น้ำชี ท่านกโง่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ เส้นทางขาด (ช่วง กม. ที่ 2+000 - 3+600)

2. สายทาง สร.012 ถนนเชิงลาดสะพานใหม่นาหนองไผ่ - กระโพ อำเภอท่าตูม และชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 1+000 - 7+000)

3. สายทาง สร.021 ถนนเชิงลาดสะพานมิตรภาพสระขุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 1+200 - 3+800)

4. สายทาง สร.022 สะพานมิตรภาพบะ - หนองเรือ อำเภอท่าตูม และชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ น้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 0+500 - 4+200)

5. สายทาง บร.018 สะพานชุมชนข้ามแม่น้ำมูล อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ น้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 1+250 - 1+725)

6. สายทาง มค.012 ถนนเชิงลาดสะพานบ้านท่าตูม ข้ามลำน้ำชี อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 1+300 - 2+100)

7. สายทาง รอ.015 สะพานสามสัมพันธ์ (สะพานข้ามแม่น้ำมูล) อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด น้ำท่วมสูง 45 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 0+000 - 0+835)

8. สายทาง รอ.033 ถนนเชิงลาดสะพานข้ามลำน้ำชี สะพานคุยโพธิ์ - หนองแก่ง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด น้ำท่วมสูง 85 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 2+000 - 3+500)

9. สายทาง กส.4073 แยก ทล.2367 - บ้านสีถาน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เส้นทางขาด (กม. ที่ 29+000)

10. สายทาง อย.019 สะพานข้ามแม่น้ำน้อย อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 0+000 - 0+050)

11. สายทาง อย.026 สะพานวัดอินทาราม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 45 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 0+000 - 0+075)

12. สายทาง อย.5034 แยกทางหลวงชนบท อย.3006 (กม. ที่ 0+900) - บ้านดอนทอง อำเภอลาดบัวหลวง และเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 3+575 - 6+550)

13. สายทาง อย.3049 แยก ทล.340 (กม. ที่ 55+900) - บ้านบางตาเถร อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 5+200 - 8+530)

14. สายทาง สพ.005 สะพานบางแม่หม่าย - บางเลน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 0+100 - 0+800)

15. สายทาง นฐ.058 สะพานบางไผ่นารถข้ามแม่น้ำท่าจีน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (กม. ที่ 0+300)

ทั้งนี้ ทช. ได้ติดตั้งป้ายเตือนประชาชน และเข้าดำเนินการซ่อมแซมความเสียหายในเบื้องต้น พร้อมติดตั้งสะพานเบลีย์ให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรผ่านได้ชั่วคราว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดย ทช. จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและรายงานให้ทราบเป็นระยะ ๆ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยหรือสอบถามเส้นทางได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท โทร. 1146