เช็คหลักเกณฑ์ช่วยเหลือ "ผู้เช่าที่" กทม.ได้รับผลกระทบ "โควิด"

เช็คหลักเกณฑ์ช่วยเหลือ "ผู้เช่าที่" กทม.ได้รับผลกระทบ "โควิด"

เปิดหลักเกณฑ์ช่วยเหลือ "ผู้เช่า" สถานที่ กทม.ได้รับผลกระทบจาก "โควิด" ได้ยกเว้น-ปรับลดราคา เช็คเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่!

วันที่ 11 พ.ย. นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร(กทม.) เปิดเผยว่า จากความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กทม.ได้กำหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้เช่าสถานที่ของ กทม.ที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด ดังนี้  

1.ให้ยกเว้นหรือปรับลดค่าเช่า รวมถึงค่าตอบแทนอย่างอื่นทำนองเดียวกันตามสัญญา ตั้งแต่เดือน เม.ย.64 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดบรรเทาลง ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณา 2 ข้อ ได้แก่ 

1.1 กรณีถูกสั่งปิดสถานที่โดยประกาศของกทม.หรือถูกสั่งให้ปิดสถานที่โดยหน่วยงานหรือส่วนราชการโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือ ให้ยกเว้นค่าเช่า 

1.2 กรณีนอกเหนือจากข้อ 1.1 ให้ปรับลดค่าเช่าร้อยละ 50

2.ให้หน่วยงานหรือส่วนราชการผู้บริหารสัญญาเป็นผู้พิจารณา และอนุมัติยกเว้นหรือปรับลดค่าเช่า โดยพิจารณาจาก 3 กรณี ได้แก่

2.1 กรณีผู้เช่าที่ได้ชำระค่าเช่าของเดือนเม.ย.-ส.ค.64 ไปแล้ว และเข้าเงื่อนไขที่จะได้รับการยกเว้นหรือปรับลดค่าเช่า ให้ยกเว้นหรือปรับลดค่าเช่าของเดือนถัดไปที่จะถึงกำหนดชำระ โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าหรือทำสัญญาเช่าฉบับใหม่กรณีที่มีการขอต่ออายุสัญญา แล้วแต่กรณี 

2.2 กรณีผู้เช่าที่ค้างชำระค่าเช่าตั้งแต่เดือน เม.ย-ส.ค.64 กรณีที่เข้าเงื่อนไขที่จะได้รับการยกเว้นหรือปรับลดค่าเช่า ให้ยกเว้นค่าเช่าหรือปรับลดค่าเช่าของเดือน เม.ย.-ส.ค.64 ในกรณีที่ได้รับการปรับลดค่าเช่า หากนำค่าเช่าส่วนที่ค้างชำระร้อยละ 50 มาชำระก่อนหรือในวันทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ให้ได้รับยกเว้นค่าปรับในช่วงเวลาดังกล่าว 

2.3 กรณีชำระค่าเช่าเป็นรายเดือนหรือรายปี ให้คิดเป็นสัดส่วนของเดือนหรือวันที่ถูกปิด หรือได้รับผลกระทบ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 1.1 หรือ 1.2 แล้วแต่กรณี  

3.เลื่อนชำระค่าบำรุงกรุงเทพมหานคร รวมถึงค่าบำรุงอย่างอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งตามสัญญาที่อาจเรียกชื่อเป็นอย่างอื่น เช่น ค่าบำรุงโรงพยาบาล เป็นต้น ที่ถึงกำหนดชำระตั้งแต่เดือน เม.ย.64 เป็นต้นไป ให้ได้รับยกเว้นค่าปรับ หากนำค่าบำรุงกรุงเทพมหานครที่ค้างชำระมาชำระก่อนหรือในวันทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม

"ผู้เช่ารายใดประสงค์จะได้รับความช่วยเหลือ ให้ยื่นคำขอต่อหน่วยงานหรือส่วนราชการผู้บริหารสัญญา หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองรายได้ สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2224 8265 ในวันและเวลาราชการ"ปลัด กทม.ระบุ