เชียงใหม่พบติดเชื้อวันนี้ 322 ราย สั่งปิด ‘ตลาดนัด’ ในอำเภอแม่อาย 14 วัน

เชียงใหม่พบติดเชื้อวันนี้ 322 ราย สั่งปิด ‘ตลาดนัด’ ในอำเภอแม่อาย 14 วัน

เชียงใหม่ พบติดเชื้อโควิดวันนี้ 322 ราย พร้อมสั่งปิด "ตลาดนัด" ในอำเภอแม่อาย 14 วัน ครบกำหนดให้ยื่นขออนุญาตจาก ศปก.อ.แม่อาย เป็นรายตลาด พร้อมสั่งปิดและควบคุมการเข้าออกให้พื้นที่หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ต.บงตัน อ.ดอยเต่า

เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 64 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติให้ออกคำสั่งฯ ที่ 232/ 2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว โดยสั่งให้ ปิดตลาดนัดทุกแห่ง ในพื้นที่ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 14 วัน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

ทั้งนี้คำสั่งยังระบุอีกว่า หากครบ 14 วันตามคำสั่งให้ปิดแล้ว ให้เจ้าของตลาดนัดที่ประสงค์จะเปิดตลาดนัดใหม่ ให้ยื่นขออนุญาตในการเปิดทำการฯ ต่อ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่อาย ก่อนเปิดทำการ 7 วัน หากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่อายได้พิจารณาและตรวจสอบแล้วเห็นว่า มีการดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเหมาะสม จึงอนุญาตให้เปิดตลาดนัดได้ และให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลไปตรวจสอบในวันที่เปิดตลาดนัด ว่าได้มีการปฏิบัติตามมาตรการโดยถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ และรายงานให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่อายทราบภายใน 1 วันทำการถัดไป

นอกจากนี้ คกก.โรคติดต่อ จ.เชียงใหม่ ยังได้ออกคำสั่งอีก 2 ฉบับ เป็น คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 229/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว โดยสั่งให้ปิดพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านบงตัน ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 และได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 230/2564 เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมการเข้า – ออก โดยกำหนดให้เป็นพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านหนองปู-หล่ายแก้ว ต.บงตัน อ.ดอยเต่า เป็นพื้นที่ควบคุมการเข้า – ออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

สำหรับในพื้นที่สั่งปิดและควบคุมการเข้าออกได้สั่งให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกคนเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หากผลตรวจ เป็นลบให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน และกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด

พร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ฯ ทั้ง 2 แห่ง โดยไม่มีเหตุจำเป็น เป็นระยะเวลา 14 วัน เพื่อลดการเดินทางที่เสี่ยงต่อการสัมผัสโรค และให้นายอำเภอดอยเต่า ในฐานะ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอดอยเต่า กำกับ และควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เชียงใหม่พบติดเชื้อวันนี้ 322 ราย สั่งปิด ‘ตลาดนัด’ ในอำเภอแม่อาย 14 วัน เชียงใหม่พบติดเชื้อวันนี้ 322 ราย สั่งปิด ‘ตลาดนัด’ ในอำเภอแม่อาย 14 วัน