รับ "เปิดประเทศ" ยกเลิกเคอร์ฟิว การรถไฟฯเปิดเดินรถเพิ่ม 46 ขบวน เช็คเลย

รับ "เปิดประเทศ" ยกเลิกเคอร์ฟิว การรถไฟฯเปิดเดินรถเพิ่ม 46 ขบวน เช็คเลย

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดให้บริการเดินรถเพิ่ม 46 ขบวน รองรับการ ยกเลิกเคอร์ฟิว และนโยบายการ เปิดประเทศ เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวของรัฐบาล ที่เริ่มวันที่ 1 พ.ย.64

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดให้บริการเดินรถเพิ่ม 46 ขบวน รองรับการ ยกเลิกเคอร์ฟิว ผ่อนคลายมาตรการของ ศบค. และนโยบายการ เปิดประเทศ เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวของรัฐบาล ที่เริ่มวันที่ 1 พ.ย.64 เป็นต้นไป

 

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้มีมาตรการผ่อนคลายการเดินทางและยกเลิกเคอร์ฟิว เว้นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) 7 จังหวัด การรถไฟฯ จึงได้ปรับการเดินขบวนรถให้สอดคล้องกับสภาพการเดินทางและรองรับนโยบายการ เปิดประเทศ ของรัฐบาล

 

โดยเพิ่มการให้บริการขบวนรถเชิงพาณิชย์ และขบวนรถเชิงสังคมจำนวน 46 ขบวน ได้แก่ เส้นทางสายเหนือ 10 ขบวน สายตะวันออกเฉียงเหนือ 16 ขบวน สายใต้ 6 ขบวน สายตะวันออก 4 ขบวน และสายวงเวียนใหญ่-มหาชัย 10 ขบวน รวมทั้งปรับเปลี่ยนสถานีต้นทางปลายทางในบางขบวนใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางแก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษาและนักท่องเที่ยว เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป โดยมีขบวนรถที่ให้บริการในเส้นทางต่าง ๆ ดังนี้

 

สายเหนือ

 

ขบวนรถเชิงพาณิชย์ จำนวน 6 ขบวน

 • ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 13/14 กรุงเทพ - เชียงใหม่ - กรุงเทพ (เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564)
 • ขบวนรถด่วนที่ 107/108 กรุงเทพ - เด่นชัย - กรุงเทพ
 • ขบวนรถเร็วที่ 111/112 กรุงเทพ - เด่นชัย - กรุงเทพ

 

ขบวนรถเชิงสังคม จำนวน 4 ขบวน

 • ขบวนรถธรรมดาที่ 207/208 กรุงเทพ - นครสวรรค์ - กรุงเทพ
 • ขบวนรถธรรมดาที่ 209/210 กรุงเทพ - บ้านตาคลี - กรุงเทพ

 

สายตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 

ขบวนรถเชิงพาณิชย์ จำนวน 4 ขบวน

 • ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 21/22 กรุงเทพ - อุบลราชธานี - กรุงเทพ
 • ขบวนรถเร็วที่ 133/134 กรุงเทพ - หนองคาย - กรุงเทพ

 

 

ขบวนรถเชิงสังคม จำนวน 12 ขบวน

 • ขบวนรถชานเมืองที่ 339/340 กรุงเทพ - ชุมทางแก่งคอย - กรุงเทพ
 • ขบวนรถท้องถิ่นที่ 419/420 นครราชสีมา - อุบลราชธานี – ลำชี
 • ขบวนรถท้องถิ่นที่ 423/424 ลำชี - สำโรงทาบ - นครราชสีมา
 • ขบวนรถท้องถิ่นที่ 425/422 ลำชี - อุบลราชธานี - ลำชี
 • ขบวนรถท้องถิ่นที่ 431/432 ชุมทางแก่งคอย - ขอนแก่น - ชุมทางแก่งคอย
 • ขบวนรถท้องถิ่นที่ 439/440 ชุมทางแก่งคอย - ชุมทางบัวใหญ่ - ชุมทางแก่งคอย

 

สายใต้

 

ขบวนรถเชิงสังคม จำนวน 6 ขบวน

 • ขบวนรถท้องถิ่นที่ 455/456 ชุมทางหาดใหญ่ - ยะลา – ชุมทางหาดใหญ่ (ไม่มีเดินช่วงนครศรีธรรมราช – หาดใหญ่ – นครศรีธรรมราช)
 • ขบวนรถท้องถิ่นที่ 489/490 สุราษฎร์ธานี - คีรีรัฐนิคม - สุราษฎร์ธานี
 • ขบวนรถท้องถิ่นที่ 485/486 กาญจนบุรี - น้ำตก - กาญจนบุรี (ไม่มีเดินช่วงหนองปลาดุก – กาญจนบุรี – หนองปลาดุก)

 

สายตะวันออก

 

ขบวนรถเชิงพาณิชย์ จำนวน 1 ขบวน

 • ขบวนรถพิเศษที่ 997/998 กรุงเทพ - บ้านพลูตาหลวง – กรุงเทพ (ให้บริการตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564)

 

ขบวนรถเชิงสังคม จำนวน 1 ขบวน

 • ขบวนรถธรรมดาที่ 281/282 กรุงเทพ - กบินทร์บุรี - กรุงเทพ

 

สายมหาชัย-วงเวียนใหญ่ จำนวน 10 ขบวน

 • ขบวนรถธรรมดาที่ 4308/4309 มหาชัย - วงเวียนใหญ่ - มหาชัย
 • ขบวนรถธรรมดาที่ 4310/4311 มหาชัย - วงเวียนใหญ่ - มหาชัย
 • ขบวนรถธรรมดาที่ 4326/4327 มหาชัย - วงเวียนใหญ่ - มหาชัย
 • ขบวนรถธรรมดาที่ 4328/4329 มหาชัย - วงเวียนใหญ่ - มหาชัย
 • ขบวนรถธรรมดาที่ 4340/4341 มหาชัย - วงเวียนใหญ่ - มหาชัย

 

การรถไฟฯ ได้ทยอยปรับเพิ่มการเดินรถให้สอดรับกับการผ่อนคลายมาตรการของ ศบค. เพื่อให้มีจำนวนเพียงพอและเหมาะสมต่อการให้บริการแก่ประชาชนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันได้เปิดให้บริการทั้งสิ้น 108 ขบวนต่อวัน เป็นขบวนรถเชิงพาณิชย์ 26 ขบวน และขบวนรถเชิงสังคม 82 ขบวน โดยแบ่งตามเส้นทางเป็นสายเหนือ 22 ขบวน สายตะวันออกเฉียงเหนือ 24 ขบวน สายใต้ 30 ขบวน สายตะวันออก 16 ขบวน สายมหาชัย 12 ขบวน และสายแม่กลอง 4 ขบวน

 

อย่างไรก็ตาม การปรับเพิ่มให้บริการเดินรถในครั้งนี้ การรถไฟฯ คำนึงถึงการให้บริการประชาชน ควบคู่กับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยได้กำหนดจุดคัดกรองวัดไข้ผู้โดยสารก่อนเข้าในพื้นที่สถานี การตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ การให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา พร้อมกับให้สแกนแอพพลิเคชันไทยชนะก่อนและหลังใช้บริการ

 

หากผู้โดยสารไม่สามารถใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะให้กรอกข้อมูลการเดินทางแทน พร้อมกับต้องกรอกข้อมูลเดินทางข้ามจังหวัด-ข้ามเขตผ่านเว็บไซต์ “หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” https://covid-19.in.th/ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตลอดการเดินทาง สำหรับประชาชนที่ต้องการเดินทาง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ขบวนรถที่เปิดให้บริการในปัจจุบัน

 

รับ "เปิดประเทศ" ยกเลิกเคอร์ฟิว การรถไฟฯเปิดเดินรถเพิ่ม 46 ขบวน เช็คเลย

 

รับ "เปิดประเทศ" ยกเลิกเคอร์ฟิว การรถไฟฯเปิดเดินรถเพิ่ม 46 ขบวน เช็คเลย

 

รับ "เปิดประเทศ" ยกเลิกเคอร์ฟิว การรถไฟฯเปิดเดินรถเพิ่ม 46 ขบวน เช็คเลย

 

รับ "เปิดประเทศ" ยกเลิกเคอร์ฟิว การรถไฟฯเปิดเดินรถเพิ่ม 46 ขบวน เช็คเลย

 

รับ "เปิดประเทศ" ยกเลิกเคอร์ฟิว การรถไฟฯเปิดเดินรถเพิ่ม 46 ขบวน เช็คเลย