มิติใหม่ ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ ครั้งที่ 11 ผ่านระบบออนไลน์

มิติใหม่ ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ ครั้งที่ 11 ผ่านระบบออนไลน์

มิติใหม่ ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ ครั้งที่ 11  ปี 2564 ร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่ 

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ได้จัดพิธีเปิดโครงการ ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 11 ( RDPB CAMP ) ประจำปี 2564 ขึ้น และได้จัดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริมาอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากปีนี้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 จึงได้มีการปรับรูปแบบให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้แนวพระราชดำริโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)  โดยมีนายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. เป็นประธานเปิดงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบออนไลน์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และเยาวชนจากสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมร่วมพิธีเปิดโครงการฯ

 เลขาธิการ กปร. กล่าวว่าโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญในการสร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติได้เข้ามาเรียนรู้ในสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ได้พระราชทานพระราชดำริไว้ ไปจนถึงการสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งในในรุ่นที่ 11 นี้ น้อง ๆ เยาวชนจะได้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เยาวชนในรุ่นนี้คงคุ้นชินและเป็นรุ่นที่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่เราใช้กันอยู่เป็นประจำวัน เช่น Facebook YouTube หรือ TikTok ที่ทุกคนน่าจะใช้กันอยู่แล้ว ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ดี ที่น้อง ๆ จะได้เข้าร่วมเรียนรู้ และผลิตสื่อต่าง ๆ พร้อมกับนำองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดขยายผลในสถาบันการศึกษาและชุมชนได้ต่อไป 

 

มิติใหม่ ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ ครั้งที่ 11 ผ่านระบบออนไลน์

ทางด้านนางอรอนันต์ วุฒิเสน ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กปร. กล่าวว่า สำนักงาน กปร. เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน รวมถึงการขยายผลด้านการพัฒนาตามแนวพระราชดำริไปสู่ประชาชน

โดยเฉพาะในกลุ่มของเยาวชนและสถาบันการศึกษา สำนักงาน กปร. จึงได้ดำเนินการจัดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ หรือ RDPB CAMP ขึ้นซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 11 ที่จะได้เรียนรู้ถึงแนวพระราชดำริและองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ภายใต้หัวข้อ จัดการน้ำ รักษาป่า พัฒนาอาชีพสู่ความพอเพียง โดยเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ มาจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ทั้ง 80 คน จะได้เรียนรู้การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ำจากปัญหา  4 น้ำ 3 รส คือ  น้ำจืด  น้ำเค็ม น้ำเปรียว และน้ำกร่อย 3 รส คือ รสเปรียว รสเค็ม และรสจืด

ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรชาวพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง มาช้านาน หากแต่ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขจากการแนวพระราชดำริในโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมถึงการต่อยอดพัฒนาอาชีพ นอกจากนี้น้อง ๆ ยังจะได้เพิ่มทักษะการจัดทำสื่อวีดีทัศน์ที่น่าสนใจและใช้ได้จริงอีกด้วย

 

   การจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริครั้งนี้ ได้จัดในรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริผ่านสื่อออนไลน์ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม 2564 ถึง 11 ธันวาคม 2564  เป็นการเรียนรู้ตามชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal  
โดยมีเยาวชนจากสถาบันการศึกษาจากทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 80 คน แบ่งเป็น 20 ทีม และเป็นการเข้าค่ายแบบออนไลน์ที่ทุกคนจะอยู่ในพื้นที่ของตนเองมีกิจกรรมร่วมกันในลักษณะกลุ่มโดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน กปร. และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นพี่เลี้ยงติดต่อสื่อสารร่วมกิจกรรมกันผ่านระบบออนไลน์ และหนึ่งในกิจกรรมที่เยาวชนจะต้องจัดทำคือการถอดบทเรียนมาจัดทำเป็นคลิปวีดีโอ จากหัวข้อที่กำหนดเพื่อส่งเข้าประกวดรับเงินรางวัลเป็นทุนการศึกษาและสนับสนุนการทำกิจกรรมของเยาวชนในสถาบันการศึกษา โดยจะมีหัวข้อหลัก คือ การดำเนินงานสนองพระราชดำริ ของสำนักงาน กปร. และการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เลือกทีมละ 1 หัวข้อ  และหัวข้อรอง จำนวน 4 เรื่อง ประกอบด้วย 1. การจัดการน้ำจืดเพื่อการปลูกข้าวแบบครบวงจร  2. การจัดการน้ำเค็มและระบบนิเวศป่าจากครบวงจร  3. ประตูระบายน้ำอุทกวิภาคประสิทธิ การบริหารจัดการ 4 น้ำ 3 รส และ 4. การจัดการป่าพรุ น้ำเปรี้ยว นำไปสู่การจัดสรรกระจูดและผลิตถ่านชีวภาพ สำหรับทีมที่ชนะการประกวด จะได้รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รับทุนการศึกษา 12,000 บาท รองชนะเลิศ 3 รางวัล รางวัลละ 9,000 บาท รางวัลชมเชย 6 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมของที่ระลึก และเกียรติบัตรจากสำนักงาน กปร.