“ในหลวง” มี พระราชสาส์นในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐเช็ก

“ในหลวง” มี พระราชสาส์นในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐเช็ก

“ในหลวง” มีข้อความ "พระราชสาส์น" อำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเช็ก ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐเช็ก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น อำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเช็ก ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐเช็ก ซึ่งตรงกับวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ความว่า

ฯพณฯ นายมิลอช เซมัน

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเช็ก

กรุงปราก

ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐเช็ก ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี ด้วยใจจริง เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเช็ก

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่า ประเทศไทยและสาธารณรัฐเช็กจะสร้างเสริมสัมพันธไมตรี และความร่วมมือให้เจริญรุดหน้ายิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายสืบไป

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว