ตรวจสอบเงินส่วนต่าง “ประกันรายได้เกษตรกร” มันสำปะหลัง งวดที่ 12 เช็คที่นี่!

ตรวจสอบเงินส่วนต่าง “ประกันรายได้เกษตรกร” มันสำปะหลัง งวดที่ 12 เช็คที่นี่!

ตรวจสอบเงินโครงการ “ประกันรายได้เกษตรกร” ผู้ปลูกมันสำปะหลัง จ่ายส่วนต่าง "ประกันรายได้มันสำปะหลัง" งวดที่ 12 เช็คที่นี่!

ตามมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ดำเนินโครงการ "ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 หรือ "ประกันรายได้มันสำปะหลัง" ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 และฉบับที่ 2 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563 นั้น

เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังมีรายได้ที่แน่นอนจากการประกันรายได้ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาราคามันสำปะหลังตกต่ำและสร้างความมั่นคงในอาชีพ

กรมการค้าภายใน ออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการ "ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง" เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 (งวดที่ 12) ความว่า

กำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษรตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 (งวดที่ 11) หรือ "ประกันรายได้มันสำปะหลัง" ดังนี้

ข้อ 1 ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 (งวดที่ 12) สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังกับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยระบุวันที่เพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 และระบุวันที่ คาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 1-31 ตุลาคม 2564 และมีระยะเวลาเก็บเกี่ยวนับจากวันที่เพาะปลูกไม่น้อยกว่า 8 เดือน หัวมันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง 25% กิโลกรัมละ 2.52 บาท

ตรวจสอบเงินส่วนต่าง “ประกันรายได้เกษตรกร” มันสำปะหลัง งวดที่ 12 เช็คที่นี่!

ข้อ 2 การจ่ายเงินซดเชยส่วนต่าง เมื่อคำนาณส่วนต่างจากราคาเป้าหมายกับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตามข้อ 1 แล้ว ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงในครั้งนี้สูงกว่าราคาเป้าหมาย (กิโลกรัมละ 2.50 บาท) จึงไม่มีการ จ่ายเงินส่วนต่างให้เกษตรกร

 

ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2564

ตรวจสอบเงินส่วนต่าง “ประกันรายได้เกษตรกร” มันสำปะหลัง งวดที่ 12 เช็คที่นี่!