คืบหน้า ถังเก็บสารเคมี มาบตาพุด ระเบิด บาดเจ็บ 3 เสียชีวิต 2 ราย

คืบหน้า ถังเก็บสารเคมี มาบตาพุด ระเบิด ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 3 คน เสียชีวิต 2 คน ล่าสุด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีคำสั่งให้ระงับการใช้ถังเก็บแนฟทา TK 401C เป็นระยะเวลา 30 วัน

เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณี ถังเก็บแนฟทา หมายเลขถัง TK 401C ความจุ 90,000 ลบ.ม. เหตุเกิดเมื่อวานที่ผ่านมา (26 ต.ค. 64) เวลาประมาณ 15:09 น. สาเหตุเกิดจากอุบัติเหตุระหว่างการซ่อมบำรุง ให้เกิดอันตราย ความเสียหาย ความเดือดร้อนอย่างร้ายแรงแก่บุคคลหรือรัพย์สินภายในโรงงานและบริเวณโดยรอบ ล่าสุด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีคำสั่งโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พนักงานเจ้าหน้าที่จึงมีคำสั่งให้บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด หยุดประกอบกิจการโรงงานในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยถังเก็บแนฟทา หมายเลขถัง TK 401C เป็นระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่งนี้เป็นต้นไป เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบสาเหตุและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยให้บริษัทฯ ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ให้ระงับการใช้ถังเก็บแนฟทา หมายเลขถัง TK 401C เป็นระยะเวลา 30 วัน

2. ให้ตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้างถังเก็บแนฟทา หมายเลขถัง TK 401C พร้อมมีหนังสือรับรองการตรวจสอบจากวิศวกร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พร้อมทั้งสรุปผลการตรวจสอบและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขเสนอการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ผ่านสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาต่อไป
 

3. ทำการตรวจสอบวิเคราะห์หาสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และจัดทำมาตรการด้านความปลอดภัย เพื่อป้องกันการเกิดช้ำ โดยต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายนอกที่ให้การรับรองด้านความปลอดภัย(Third Party)

4. ให้ชี้แจงแนวทางและมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว