พาณิชย์ เตรียมชงครม.ไฟเขียวไทยเปิดเจรจาเอฟทีเอเอาเซียน-แคนาดา

พาณิชย์ เตรียมชงครม.ไฟเขียวไทยเปิดเจรจาเอฟทีเอเอาเซียน-แคนาดา

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เตรียมเสนอ ครม. ให้ไทยร่วมประกาศเปิดการเจรจา เอฟทีเออาเซียน-แคนาดา พร้อมสมาชิกอาเซียน 1 พ.ย.นี้ ชี้ไทยจะได้ประโยชน์จากความตกลงทั้งด้านสินค้า บริการและการลงทุนเพิ่มขึ้น

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  เปิดเผยว่า รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-แคนาดา เตรียมจัดประชุมพิจารณาเรื่องการเปิดการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือเอฟทีเอ  (FTA) อาเซียน-แคนาดา ในเดือนพ.ย.นี้ โดยบรูไนฯ ได้ผลักดันให้เป็นผลลัพธ์ด้านเศรษฐกิจที่สำคัญของอาเซียนในปีนี้ด้วย ซึ่งกรมฯ ได้เตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการหารือและรับฟังความเห็นภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงมอบหน่วยงานวิจัยศึกษาประโยชน์และผลกระทบของการจัดทำ FTA อาเซียน-แคนาดา ซึ่งได้เผยแพร่ผลการศึกษาบนเว็บไซต์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ “www.dtn.go.th” แล้ว

จากผลการศึกษาพบว่า หากอาเซียนและแคนาดามีการลดภาษีศุลกากรทุกรายการสินค้าที่ 50 - 100 % จะส่งผลให้ GDP ของไทยเพิ่มขึ้น 249 - 388 ล้านดอลลาร์ การลงทุนจะเพิ่มขึ้น 1,134 - 2,412 ล้านดอลลาร์ การส่งออกของไทยไปแคนาดาจะเพิ่มขึ้น 244 - 513 ล้านดอลลาร์ และการนำเข้าจากแคนาดาจะเพิ่มขึ้น 233 - 495 ล้านดอลลาร์ โดยสินค้าที่คาดว่าไทยจะส่งออกไปแคนาดาเพิ่มขึ้น เช่น ผักและผลไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์ปรุงรส ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องใช้ไฟฟ้า และยานยนต์และชิ้นส่วน เป็นต้น

ส่วนสินค้าที่คาดว่าจะนำเข้าจากแคนาดาเพิ่มขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ธัญพืช ไม้แปรรูป เครื่องยนต์ เครื่องทำน้ำร้อน และยานยนต์และชิ้นส่วน เป็นต้น สำหรับบริการที่คาดว่าไทยจะส่งออกหรือลงทุนในแคนาดาเพิ่มขึ้น เช่น การท่องเที่ยว บริการด้านธุรกิจ การก่อสร้าง การเงิน และโลจิสติกส์ เป็นต้น ส่วนสาขาบริการที่คาดว่าแคนาดาจะเข้ามาลงทุนมากขึ้น เช่น บริการด้านธุรกิจ การท่องเที่ยว การเงิน โทรคมนาคม และบริการด้านคอมพิวเตอร์และข้อมูล เป็นต้น

พาณิชย์ เตรียมชงครม.ไฟเขียวไทยเปิดเจรจาเอฟทีเอเอาเซียน-แคนาดา

นางอรมน กล่าวว่า  ประโยชน์และผลกระทบจากการศึกษาตั้งอยู่บนสมมติฐานในเชิงวิชาการ ซึ่งในทางปฏิบัติ กรมฯ ได้หารือกับภาคส่วนต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การเจรจามีความรอบคอบและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศ รวมทั้งพิจารณาถึงแนวทางรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากการจัดทำ FTA กับแคนาดา อาจมีประเด็นการเจรจาใหม่ ๆ ที่มีความท้าทาย แต่การเจรจากับแคนาดาพร้อมกับอาเซียนจะช่วยให้ไทยมีแนวร่วมกับสมาชิกอาเซียนที่ใกล้เคียงกับไทย ปัจจุบัน กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมฯ อยู่ระหว่างเตรียมการเสนอเรื่องการเข้าร่วมเจรจาจัดทำ FTA อาเซียน-แคนาดา ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ไทยสามารถร่วมประกาศเปิดการเจรจาพร้อมกับสมาชิกอาเซียนและแคนาดาได้ ในเดือนพ.ย.

ทั้งนี้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบนโยบายให้กรมฯ เร่งเปิดการเจรจา FTA ใหม่ ๆ เพื่อขยายโอกาสทางการค้าให้เกษตรกรและผู้ประกอบการไทย ขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับเรื่องการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้เสนอเรื่องนี้ไปที่กระทรวงการคลังแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการ นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้เตรียมความพร้อมเรื่องการให้ความรู้แก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับตัวและใช้ประโยชน์จาก FTA ต่อไป

ทั้งนี้ ในช่วง 8 เดือน (ม.ค.-ส.ค.) ของปี 2564 การค้าระหว่างอาเซียนกับแคนาดา มีมูลค่า 16,218 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 29%  โดยอาเซียนส่งออกไปแคนาดา มูลค่า 12,391 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 33%  และอาเซียนนำเข้าจากแคนาดา มูลค่า 3,827 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 17.6%  สำหรับการค้าระหว่างไทยกับแคนาดา มีมูลค่า 1,774 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 19.1% โดยไทยส่งออกไปแคนาดา มูลค่า 1,186 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 20.8%  และไทยนำเข้าจากแคนาดา มูลค่า 588 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 15.8%  สินค้าส่งออกสำคัญ เช่น อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ข้าว ผลิตภัณฑ์ยาง คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เตาอบไมโครเวฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อน เป็นต้น และสินค้านำเข้าสำคัญ เช่น ธัญพืช เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ เคมีภัณฑ์ เป็นต้น