"กมธ.ศาสนาฯ" เผยแพร่คำแถลงผลพิจารณา "ปลด3เจ้าคณะจว." ไม่ก้าวล่วงออกมติใดๆ

"กมธ.ศาสนาฯ" เผยแพร่คำแถลงผลพิจารณา "ปลด3เจ้าคณะจว." ไม่ก้าวล่วงออกมติใดๆ

กมธ.ศาสนาฯ ออกคำแถลงข่าว ผลพิจารณาข้อร้องเรียน ปลด3เจ้าคณะจังหวัด ย้ำตัวแทนสำนักพุทธฯ รับเรื่องจากคณะสงฆ์ - ทำตามกฎหมาย ระบุ "ในหลวง" มีพระราชดำริเห็นชอบตามพระสังฆราชกราบบังคมทูล

         ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมาธิการ (กมธ.) การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายสุชาติ อุสาหะ ส.ส.เพชรบุรี พรรคพลังประชารัฐ ออกแถลงผลการประชุมกมธ. ซึ่งพิจารณาเรื่อง การขอความเป็นธรรมกรณีพะสังฆาธิการถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งตามที่มีผู้แทนพุทธศาสนิกชนร้องขอความเป็นธรรม เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม โดยมีพิจารณา 3 ประเด็น ซึ่งมีตัวแทนของสำนักงานพระพุทธศาสนา และ สำนักงานมหาเถรสมาคม เข้าร่วมประชุม

 

         ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประเด็นแรก คือ เรื่องอำนาจและหน้าที่กมธ. ต่อการตรวจสอบการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ  โดยกมธ.มีข้อสรุป กมธ. ไม่มีอำนาจตรวจสอบเรื่องดังกล่าว เพราะเป็นการดำเนินการของคณะสงฆ์ผู้ปกครอง โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 และแก้ไขเพิ่มเติม อีกทั้งเป็นกฎหมายเฉพาะ

"กมธ.ศาสนาฯ" เผยแพร่คำแถลงผลพิจารณา "ปลด3เจ้าคณะจว." ไม่ก้าวล่วงออกมติใดๆ

"กมธ.ศาสนาฯ" เผยแพร่คำแถลงผลพิจารณา "ปลด3เจ้าคณะจว." ไม่ก้าวล่วงออกมติใดๆ

         ประเด็นสอง ตรวจสอบข้อกฎหมายและกฎมหาเถรสมาคมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ชี้แจงระบุว่า การถอดถอนพระสังฆาธิการร สำนักพระพุทธศาสนาเป็นหน่วยงานสนับสนุนและสนองงานสงฆ์ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายส่วนราชการ และการถอดถอนพระสังฆาธิการกรณีเจ้าคณะจังหวัด 3 รูปนั้น เป็นการเสนอโดยพระสงฆ์ผู้ปกครองและเป็นไปตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 มาตรา 20/2 และกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 (2541)  ว่าาด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการรแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563

 

         “ทั้งนี้สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ฐานะฝ่ายเลขานุการได้เสนอให้ที่ปรระชุมมหาเถรสมาคมรับทราบตามพระผู้ปกครองเสนอมา และในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชดำริเห็นชอบตามที่สมเด็จพระสังฆราชได้กราบบังคมทูลแล้ว ทั้งนี้ กมธ.ได้รับทราบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องจากผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแล้ว โดยไม่มีมติแต่อย่างใด” คำแถลงผลประชุมกมธ.ศาสนาฯ ระบุ

 

         และ ประเด็นสุดท้าย คือ ข้อสงสัยของสังคมเกี่ยวกับเหตุผลการถอดถอน กมธ.ฯ ขอให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แถลงข่าวให้พุทธศาสนิกชนและสื่อมวลชนให้มีความเข้าใจชัดเจนมากขึ้น.