โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ คุณหญิงจันจิรา สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันตรีหญิง

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ คุณหญิงจันจิรา สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันตรีหญิง

มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร ชั้นสัญญาบัตร "คุณหญิงจันจิรา สิริวชิรภักดิ์" เป็นพันตรีหญิง และอีก 40 นาย

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร ชั้นสัญญาบัตร

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ ในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกา จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จํานวน 41 นาย

1. ว่าที่พันเอก วรชิน เยาวรัตน์ เป็น พันเอก

2. ว่าที่พันเอก เจริญ สิวะทรัพย์ทวี เป็น พันเอก

3. ว่าที่พันโท ณรงวิทย์ ท้าววังใน เป็น พันโท

4. ว่าที่พันโท อุกฤษฏ์ เหลืองพยุง เป็น พันโท

5. ว่าที่พันโท ภัทรพล กตัญญู เป็น พันโท

6. ว่าที่พันโท ธนวัฒน์ รักพ่อ เป็น พันโท

7. ว่าที่พันตรี วัฒนา อุดมสุดารักษ์ เป็น พันตรี

8. ว่าที่พันตรี ทรงพล ศรีคง เป็น พันตรี

9. ว่าที่พันตรี ไกรวิชญ์ ดอกเรือนคำ เป็น พันตรี

10. ว่าที่พันตรี ชิษณุพงษ์ อิ้มอนงค์ เป็น พันตรี

11. ว่าที่พันตรี ชวลิต มะกรูดอินทร์ เป็น พันตรี

12. ว่าที่พันตรี สินพร พันธ์สวัสดิ์ เป็น พันตรี

13. ว่าที่พันตรี โชค พูลละเอียด เป็น พันตรี

14. ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ หันไชยุงวา เป็น พันตรี

15. ว่าที่พันตรี กีรติ เอี่ยมดารา เป็น พันตรี

16. ว่าที่พันตรี ทศพล ไทยเย็น เป็น พันตรี

17. ว่าที่พันตรีหญิง คุณหญิงจันจิรา สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันตรีหญิง

18. ว่าที่ร้อยเอก พลวัฒน์ นิธิชัย เป็น ร้อยเอก

19. ว่าที่ร้อยเอก พงศ์ภัค ดอกพิกุล เป็น ร้อยเอก

20. ว่าที่ร้อยเอก ธวัชชัย คุ้มชนม์ เป็น ร้อยเอก

21. ว่าที่ร้อยเอก สุเทพ คงแก้ว เป็น ร้อยเอก

22. ว่าที่ร้อยเอกหญิง เพลินพิศ สาไชยันต์ เป็น ร้อยเอกหญิง

23. ว่าที่ร้อยเอกหญิง อภิรดี เพียงสุวรรณ เป็น ร้อยเอกหญิง

24. ว่าที่ร้อยโท ดนัย ใจแปง เป็น ร้อยโท

25. ว่าที่ร้อยโท ณรงศักดิ์ ศรีพล เป็น ร้อยโท

26. ว่าที่ร้อยโทหญิง ธัญญะรัตน์ วรมานิน เป็น ร้อยโทหญิง

27. ว่าที่ร้อยตรี สมนึก เจริญหลาย เป็น ร้อยตรี

28. ว่าที่ร้อยตรี เฉลิม พัชรพงษ์ เป็น ร้อยตรี

29. ว่าที่ร้อยตรี มนัส จันตะเภา เป็น ร้อยตรี

30. ว่าที่ร้อยตรี รัตนา เกษดี เป็น ร้อยตรี

31. ว่าที่ร้อยตรี ธงชัย ภักดีบัณฑิต เป็น ร้อยตรี

32. ว่าที่ร้อยตรี ไพฑูรย์ ทัพนาค เป็น ร้อยตรี

33. ว่าที่ร้อยตรี ธนาการ เมวงษา เป็น ร้อยตรี

34. ว่าที่ร้อยตรี อรัญชัย มณีศรี เป็น ร้อยตรี

35. ว่าที่ร้อยตรี ชาติปรีชา สมบัติเจริญ เป็น ร้อยตรี

36. ว่าที่ร้อยตรี อดุล อ่อนตา เป็น ร้อยตรี

37. ว่าที่ร้อยตรี คำพุฒ สะเดาว์ เป็น ร้อยตรี

38. ว่าที่ร้อยตรี พรสวรรค์ ธรรมธุระ เป็น ร้อยตร

39. ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ ศักดา เป็น ร้อยตรี

40. ว่าที่ร้อยตรี วิชัย แก้วเชื่อม เป็น ร้อยตรี

41. ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุภาวดี เรียงเงิน เป็น ร้อยตรีหญิง

 

ทั้งนี้ ลำดับที่ 1 ถึงลำบที่ 11 ลำดับที่ 18 ถึงลำดับที่ 20 ลำดับที่ 24 ถึงลำดับที่ 25 ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน พุทธศักราช 2563 ลำดับที่ 12 ถึงลำดับที่ 16 ลำดับที่ 21 ถึงลำดับที่ 23 ลำดับที่ 26 ถึงลำดับที่ 41 ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม พุทธศักราช 2564 และลำดับที่ 17 ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม พุทธศักราช 2564

ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ คุณหญิงจันจิรา สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันตรีหญิง โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ คุณหญิงจันจิรา สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันตรีหญิง โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ คุณหญิงจันจิรา สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันตรีหญิง