คมนาคม แจ้งอัพเดท "ถนนขาด" สัญจรผ่านไม่ได้ 46 แห่ง

คมนาคม แจ้งอัพเดท "ถนนขาด" สัญจรผ่านไม่ได้ 46 แห่ง

ตรวจสอบ คมนาคม แจ้งอัพเดท "ถนนขาด" สัญจรผ่านไม่ได้ 46 แห่ง

กระทรวงคมนาคม โดยศูนย์ Command Center ภัยพิบัติกระทรวงคมนาคม สรุปรายงานอุทกภัยในเส้นทางคมนาคม ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2564 รายละเอียดดังนี้

1. มีโครงข่ายคมนาคมได้รับผลกระทบ รวม 68 เส้นทาง จำนวน 90 แห่ง สามารถสัญจรผ่านได้ 44 แห่ง สัญจรผ่านไม่ได้ 46 แห่ง 

2. ถนนทางหลวงและทางหลวงชนบท ได้รับผลกระทบ รวม 67 เส้นทาง จำนวน 89 แห่ง สามารถสัญจรผ่านได้ 44 แห่ง สัญจรผ่านไม่ได้ 45 แห่ง 

3. มีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ทั้งหมด 17 จังหวัด โดยจังหวัดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) จังหวัดอ่างทอง 2) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3) จังหวัดขอนแก่น 4) จังหวัดชัยภูมิ และ 5) จังหวัดนครสวรรค์

4. การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ดำเนินการซ่อมแซมสายทางเดินรถไฟที่ได้รับผลกระทบแล้วเสร็จ ส่งผลให้ปัจจุบันสามารถเปิดขบวนรถวิ่งได้ตามปกติทุกสายทาง 

5. บริษัท ขนส่ง จำกัด ปรับเส้นทางเดินรถที่มีเส้นทางผ่านจังหวัดพิจิตร ได้แก่ สาย 47 กรุงเทพฯ - ทุ่งช้าง, สาย 957 กรุงเทพฯ - แม่สาย และ สาย 962 กรุงเทพฯ - ป่าแดด - เชียงของ เปลี่ยนมาใช้เส้นทาง ทล.117 นครสวรรค์ - พิษณุโลก แทน 

6. กรมเจ้าท่า ตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย จัดชุดถุงยังชีพ อาหาร และน้ำดื่มแจกจ่ายให้กับประชาชนพร้อมลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย 

7. กรมทางหลวงชนบทนำเครื่องจักรเข้าซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหาย รวมทั้งจัดรถรับ - ส่ง และมอบสิ่งของจำเป็นให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย
 

นอกจากนี้ กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ได้ติดตั้งป้าย/อุปกรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการสัญจรในพื้นที่เกิดประสบเหตุอุทกภัย ในส่วนของท่าเรือและท่าอากาศยาน ยังไม่มีรายงานการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย 

คมนาคม แจ้งอัพเดท "ถนนขาด" สัญจรผ่านไม่ได้ 46 แห่ง

กระทรวงคมนาคมเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยทุกพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย  เพื่อเร่งช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการเดินทางเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ทั้งนี้ สามารถสอบถามเส้นทาง ข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุอุทกภัย ได้ที่ 
- ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม โทร. 1356
- สายด่วนกรมทางหลวง โทร. 1586  
- สายด่วนกรมทางหลวงชนบท โทร. 1146
- สายด่วนบริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 1490 เรียก บขส.
- สายด่วนการรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690
- สายด่วนกรมเจ้าท่า โทร. 1199