ด่วน! "ประยุทธ์" หวั่น "ปชป." ถอนตัวรัฐบาลล่ม สั่งยกเลิกแบ่งงาน 4 กรมให้ "ประวิตร"

ด่วน! "ประยุทธ์" หวั่น "ปชป." ถอนตัวรัฐบาลล่ม สั่งยกเลิกแบ่งงาน 4 กรมให้ "ประวิตร"

แจ้งข่าวด่วน! "นายกฯประยุทธ์" หวั่น "ประชาธิปัตย์"ถอนตัว กลัวรัฐบาลล่ม สั่งยกเลิกแบ่งงาน 4 กรมให้ "ประวิตร" แล้ว เช็คคำสั่ง

เปิดคําสั่งล่าสุดวันนี้ สํานักนายกรัฐมนตรีที่ ๒๖๗/๒๕๖๔ เรื่อง ยกเลิกคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี


ตามที่ได้มีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ ๒๕๔/๒๕๖๔ เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจ ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ นั้น

เพื่อให้การกํากับการบริหารราชการแผ่นดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นไปอย่างบูรณาการ สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับพระราช กฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงให้ยกเลิกคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ ๒๕๔/๒๕๖๔ เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคําสั่ง มอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ และให้นําความในคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๓๘/๒๕๖๓ เรื่องมอบหมาย และมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ มาใช้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

ด่วน! "ประยุทธ์" หวั่น "ปชป." ถอนตัวรัฐบาลล่ม สั่งยกเลิกแบ่งงาน 4 กรมให้ "ประวิตร"

อย่างไรก็ตาม เมื่อเช้าวันนี้ 5 ต.ค. 2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ ย้ำปมมอบงาน 4 กรมของ กษ. สื่อสารถึง “นายกฯ” แล้ว เชื่อมีทิศทางที่ดี คลี่คลายปัญหา ที่ผ่านมาให้เกียรติตลอด รวมถึงพรรคร่วมด้วย เผยเตรียมผู้สมัครพร้อมเลือกตั้งเกือบครบ (คลิกอ่านรายละเอียด)

ด่วน! "ประยุทธ์" หวั่น "ปชป." ถอนตัวรัฐบาลล่ม สั่งยกเลิกแบ่งงาน 4 กรมให้ "ประวิตร"
...

คำสั่งใหม่

ด่วน! "ประยุทธ์" หวั่น "ปชป." ถอนตัวรัฐบาลล่ม สั่งยกเลิกแบ่งงาน 4 กรมให้ "ประวิตร"

คำสั่งเดิม

ด่วน! "ประยุทธ์" หวั่น "ปชป." ถอนตัวรัฐบาลล่ม สั่งยกเลิกแบ่งงาน 4 กรมให้ "ประวิตร"