ราชกิจจาฯ ประกาศฐานะการเงิน-ทุนสำรองไทยล่าสุด

ราชกิจจาฯ ประกาศฐานะการเงิน-ทุนสำรองไทยล่าสุด

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศรายงานฐานะการเงินประจําสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสํารองเงินตรา และกิจการธนบัตร ล่าสุด

เมื่อวันที่ 30 ก.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง รายงานฐานะการเงินประจําสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสํารองเงินตรา และกิจการธนบัตร

เพื่ออนุมัติตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ประกาศรายงานฐานะการเงินประจําสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสํารองเงินตราและกิจการธนบัตร งวดประจําสัปดาห์ สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564

กุลยา ตันติเตมิท

ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

 

ราชกิจจาฯ ประกาศฐานะการเงิน-ทุนสำรองไทยล่าสุด