“ในหลวง” พระราชทานสิ่งของแก่ราษฎรเดือดร้อนเหตุอุทกภัย จ.ชัยภูมิ

“ในหลวง” พระราชทานสิ่งของแก่ราษฎรเดือดร้อนเหตุอุทกภัย จ.ชัยภูมิ

“ในหลวง” โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค มอบแก่ราษฎรเดือดร้อนเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

“ในหลวง” พระราชทานสิ่งของแก่ราษฎรเดือดร้อนเหตุอุทกภัย จ.ชัยภูมิ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น 

“ในหลวง” พระราชทานสิ่งของแก่ราษฎรเดือดร้อนเหตุอุทกภัย จ.ชัยภูมิ

วันนี้ (30 ก.ย.64) เวลา 09.45 น.นายอำพล กิตติอำพน องคมนตรี ไปประชุมและติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและรายงานสถานการณ์ ทั้งนี้ องคมนตรี เชิญพระบรมราโชบายในการป้องกันและแก้ไขการเกิดภัยธรรมชาติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวในที่ประชุมเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปแนวทางในการแก้ไขสถานการณ์ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองชัยภูมิ 

“ในหลวง” พระราชทานสิ่งของแก่ราษฎรเดือดร้อนเหตุอุทกภัย จ.ชัยภูมิ

ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอำพล กิตติอำพน องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 4,000 ถุง ไปมอบแก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอต่างๆ ซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบ

“ในหลวง” พระราชทานสิ่งของแก่ราษฎรเดือดร้อนเหตุอุทกภัย จ.ชัยภูมิ

“ในหลวง” พระราชทานสิ่งของแก่ราษฎรเดือดร้อนเหตุอุทกภัย จ.ชัยภูมิ

ในโอกาสนี้ องคมนตรี เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวแก่ตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัย และครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยและได้รับผลกระทบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ให้รับทราบ 

ในการนี้ องคมนตรี ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองชัยภูมิอำเภอเมืองชัยภูมิ จำนวน 10 ครอบครัว ตลอดจนพูดคุยให้กำลังใจ ราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

“ในหลวง” พระราชทานสิ่งของแก่ราษฎรเดือดร้อนเหตุอุทกภัย จ.ชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ แบ่งการปกครองออกเป็น 16 อำเภอ 124 ตำบล 1,620 หมู่บ้าน ได้รับอิทธิพลจาก ร่องลมมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากติดต่อกันในพื้นที่อำเภอต่างๆ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำล้นตลิ่ง น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง

จากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้บ้านเรือนราษฎร สิ่งสาธารณประโยชน์ ถนน สถานที่ราชการ ได้รับความเสียหายและผลกระทบ ใน 16 อำเภอ 108 ตำบล 1,155 หมู่บ้าน พื้นที่ทางการเกษตร 299,283 ไร่ และบ่อเลี้ยงปลาและกุ้ง ถูกน้ำท่วมเสียหาย 1,117 บ่อ ราษฎรได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ 71,049 ครัวเรือน

ปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลีคลายบางส่วน เหลือในบางพื้นที่เป็นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เส้นทางน้ำหลากยังคงมีน้ำท่วมขัง