ประกาศแล้ว ขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ถึง 30 พ.ย.64

ประกาศแล้ว ขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ถึง 30 พ.ย.64

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศขยายประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ต่ออีก 2 เดือน ถึง 30 พ.ย. 64

เมื่อวันที่ 29 ก.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร(คราวที่ 14)

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินคราวที่ 13 ออกไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 นั้น

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในห้วงเวลาที่ผ่านมา แม้จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นตามลำดับ การฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนดำเนินการได้ตามเป้าหมายและมีการกระจายยารักษาโรคได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง จึงมีความเหมาะสมที่จะเริ่มฟื้นฟูการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศควบคู่ไปพร้อม ๆ กันกับการควบคุมและจำกัดโรคภายใต้มาตรการควบคุมโรคโควิด - 19 แนวใหม่เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างปลอดภัย (Smart Control and Living with COVID - 19) มาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID - 19) และมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) และโดยที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

โดยเฉพาะสายพันธุ์เดลต้าที่ระบาดมากทั้งในและนอกประเทศนั้น สามารถระบาดได้อย่างรวดเร็วการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ จึงต้องดำเนินการอย่างรัดกุมโดยได้รับความร่วมมือของทุกภาคส่วนกรณีจึงจำเป็นที่จะต้องคงไว้ซึ่งมาตรการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคเพื่อความมั่นคงทางสาธารณสุขของชาติและชีวิตประชาชน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามมติเมื่อวันที่ 28 กันยายนพ.ศ. 2564 จึงให้ ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง สำหรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปควบคู่กัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี