ด่วน! ประกาศหลักเกณฑ์เปิดโรงเรียนพักนอนในช่วงโควิด-19

ด่วน! ประกาศหลักเกณฑ์เปิดโรงเรียนพักนอนในช่วงโควิด-19

ศธ.ประกาศหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา สำหรับโรงเรียนพักนอน และประเภทไป-กลับ ที่มีความพร้อมและผ่านเกณฑ์การประเมิน

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 20 กันยายน 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 32) เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้ประกอบในการพิจารณาการขออนุญาตใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียน และสถาบันการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน การสอน การฝึกอบรม หรือทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ด่วน! ประกาศหลักเกณฑ์เปิดโรงเรียนพักนอนในช่วงโควิด-19

 

  • เปิดโรงเรียนพักนอนครูต้องฉีดวัคซีนไม่น้อยกว่า 85%

ทั้งนี้ ได้กำหนดให้มีระยะเวลาดำเนินงาน 2 ระยะ คือ ระยะแรก สำหรับโรงเรียนพักนอน ซึ่งดำเนินการตามโครงการ Sandbox: Safety zone in School มาตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคม 2564 และระยะที่สอง สำหรับโรงเรียนประเภทไป-กลับ ที่มีความพร้อมและผ่านเกณฑ์การประะเมิน ตั้งแต่เดือนกันยายน 2564

ด่วน! ประกาศหลักเกณฑ์เปิดโรงเรียนพักนอนในช่วงโควิด-19

ด่วน! ประกาศหลักเกณฑ์เปิดโรงเรียนพักนอนในช่วงโควิด-19

ซึ่งการจะเปิดโรงเรียนได้ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินหลายด้าน เช่น ด้านกายภาพ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการประเมินความพร้อมสู่การปฏิบัติ สำหรับสถานศึกษา ครู-บุคลากรต้องฉีดวัคซีนครบโดสไม่น้อยกว่า 85%

 

  • นักเรียนต้องได้รับวัคซีนตามมาตรฐานศธ.-สธ.กำหนด

ในขณะที่นักเรียน-ผู้ปกครอง ควรได้รับวัคซีนตามมาตรการที่กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขกำหนด ทั้งนี้ ในระหว่างการเปิดภาคเรียนไปแล้ว ต้องปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด และสามารถจัดการเรียนการสอนแบบ Onsite หรือ Online หรือแบบผสมผสาน (Hybrid) ก็ได้ โดยแต่ละห้องเรียนไม่เกิน 25 คน เว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร

ด่วน! ประกาศหลักเกณฑ์เปิดโรงเรียนพักนอนในช่วงโควิด-19 ด่วน! ประกาศหลักเกณฑ์เปิดโรงเรียนพักนอนในช่วงโควิด-19 ด่วน! ประกาศหลักเกณฑ์เปิดโรงเรียนพักนอนในช่วงโควิด-19 ด่วน! ประกาศหลักเกณฑ์เปิดโรงเรียนพักนอนในช่วงโควิด-19 ด่วน! ประกาศหลักเกณฑ์เปิดโรงเรียนพักนอนในช่วงโควิด-19