พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ "พล.อ.ธรรมนูญ วิถี" เป็นข้าราชการในพระองค์

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ "พล.อ.ธรรมนูญ วิถี" เป็นข้าราชการในพระองค์

มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "พลเอก ธรรมนูญ วิถี" ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก มารับราชการ เป็นข้าราชการในพระองค์

เมื่อวันที่ 27 ก.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ ความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งข้าราชการทหาร เป็นข้าราชการในพระองค์ ฝ่ายทหาร

 

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 มาตรา 8 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารดำรงตำแหน่ง ดังนี้

พลเอก ธรรมนูญ วิถี ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (อัตรา พลเอก) มารับราชการ เป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารในตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการประจำสำนักงานผู้บัญชาการ ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอก)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2564

ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2563 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ "พล.อ.ธรรมนูญ วิถี" เป็นข้าราชการในพระองค์