“กรมสมเด็จพระเทพฯ” ทรงติดตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ รร. ตชด.บ้านประกอบออก ผ่านสื่อออนไลน์

“กรมสมเด็จพระเทพฯ” ทรงติดตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ รร. ตชด.บ้านประกอบออก ผ่านสื่อออนไลน์

"กรมสมเด็จพระเทพฯ" ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ รร.ตชด.บ้านประกอบออก จ.สงขลา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ณ ห้องประชุม วังสระปทุม

“กรมสมเด็จพระเทพฯ” ทรงติดตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ รร. ตชด.บ้านประกอบออก ผ่านสื่อออนไลน์

วันนี้ (22 ก.ย.64) เวลา 08.59 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านประกอบออก ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยมี นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพฯ

“กรมสมเด็จพระเทพฯ” ทรงติดตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ รร. ตชด.บ้านประกอบออก ผ่านสื่อออนไลน์ ในการนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน ประกอบด้วย การเรียนการสอนของชั้นอนุบาลปีที่ 3 เรื่องต้นไม้ที่รัก การสาธิตการการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่องการอ่านจับใจความสำคัญ ห้องสมุด สหกรณ์นักเรียน ห้องพยาบาล การประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม กิจกรรมการงานอาชีพนักเรียน การสาธิตการทำหน่อไม้ดอง และผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรนักเรียน การสาธิตการซ่อมเตารีดไฟฟ้า การเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ การปลูกผัก ไม้ผล ปศุสัตว์ ประมง การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า 

“กรมสมเด็จพระเทพฯ” ทรงติดตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ รร. ตชด.บ้านประกอบออก ผ่านสื่อออนไลน์

“กรมสมเด็จพระเทพฯ” ทรงติดตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ รร. ตชด.บ้านประกอบออก ผ่านสื่อออนไลน์

“กรมสมเด็จพระเทพฯ” ทรงติดตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ รร. ตชด.บ้านประกอบออก ผ่านสื่อออนไลน์

โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาท สรุปความว่า ขอบคุณที่มาต้อนรับที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านประกอบออก วันนี้มาเยี่ยมโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) การสื่อสารมีความชัดเจนดี ถึงแม้การเรียนการสอนยังทำได้ไม่เต็มที่ ก็สามารถใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับศึกษาหาความรู้ ได้มอบหนังสือให้นักเรียนสำหรับการเรียนในชั้นมัธยมต้น และมัธยมปลาย ซึ่งนักเรียนและครู สามารถหาความรู้เพิ่มเติม และทำโน้ตย่อสรุปความในส่วนที่สำคัญได้ 

“กรมสมเด็จพระเทพฯ” ทรงติดตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ รร. ตชด.บ้านประกอบออก ผ่านสื่อออนไลน์

ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปราชญ์ท้องถิ่นได้สนับสนุนและถ่ายทอดความรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นไม่ให้สูญหายไป และเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน การส่งเสริมโภชนาการทางอาหารสำหรับแม่ให้นมบุตร เช่น โปรตีนจากไข่ จะทำให้เด็กที่ดื่มนมจากแม่ได้สารอาหารที่มีประโยชน์ด้วย 

“กรมสมเด็จพระเทพฯ” ทรงติดตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ รร. ตชด.บ้านประกอบออก ผ่านสื่อออนไลน์

“กรมสมเด็จพระเทพฯ” ทรงติดตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ รร. ตชด.บ้านประกอบออก ผ่านสื่อออนไลน์

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในช่วงสถานการณ์ตอนนี้ ทางโรงเรียนได้ประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน โดยนักเรียนมารับอาหารเองที่โรงเรียน และบางส่วนครูจะนำอาหารไปให้ที่บ้าน ในการนี้ ขอให้ทุกท่านรักษาสุขอนามัย การรักษาระยะห่าง รักษาความสะอาดบ้านเรือน ขอให้ทุกคนมีสุขภาพอนามัยที่ดี และมีความสำเร็จก้าวหน้าในอาชีพการงานทุกคน

ที่มา : สำนักงานกปร.