กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ขยายทางเลี่ยงเมืองอรัญประเทศแล้วเสร็จ

กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ขยายทางเลี่ยงเมืองอรัญประเทศแล้วเสร็จ

กรมทางหลวง ขยายทางหลวงหมายเลข 372 สายทางเลี่ยงเมืองอรัญประเทศแล้วเสร็จ ระหว่าง กม. ที่ 0 - 5 ในพื้นที่ จังหวัดสระแก้ว รวมระยะทางยาวประมาณ 4.4 กิโลเมตร แล้วเสร็จ รองรับปริมาณจราจรในอนาคต

เมื่อวันที่ 21 ก.ย.64 กรมทางหลวง (ทล) กระทรวงคมนาคม โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 372 สายทางเลี่ยงเมืองอรัญประเทศแล้วเสร็จ ระหว่าง กม. ที่ 0 - 5 ในพื้นที่ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว รวมระยะทางยาวประมาณ 4.4 กิโลเมตร 

ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ต้องการพัฒนาโครงข่ายสายหลักให้ได้มาตรฐานเชื่อมโยงระหว่างประเทศ และเป็นไปตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ขยายทางเลี่ยงเมืองอรัญประเทศแล้วเสร็จ

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 372 เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจราจรและเป็นการอำนวยความปลอดภัยในการเดินทางบนทางหลวง ทล. จึงได้ทำการก่อสร้างขยายเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร ไป - กลับ ข้างละ 2 ช่องจราจร ผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.5 เมตร และด้านในกว้าง 1.5 เมตร รวมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง งบประมาณ 315,000,000 บาท 

โครงการทางเลี่ยงเมืองอรัญประเทศเป็นการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงและรองรับการจราจรด้านการขนส่งโลจิสติกส์ และนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต 

กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ขยายทางเลี่ยงเมืองอรัญประเทศแล้วเสร็จ

สามารถสร้างโอกาสในการกระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น และการค้าการลงทุนข้ามพรมแดนในระดับประเทศ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนสู่ตลาดโลก และเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งด้านโลจิสติกส์บนโครงข่ายทางหลวงที่สำคัญของประเทศและประเทศเพื่อนบ้านให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในการใช้งาน ช่วยส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ การเติบโตทางการค้า การลงทุนด้านการเกษตร ด้านการท่องเที่ยว การบริการ การอุตสาหกรรม การคมนาคมขนส่ง 

ทล. ขอความร่วมมือผู้ใช้ทาง “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)