คมนาคมเร่งยกเลิกไม้กั้นทางด่วน มอเตอร์เวย์เตรียมทดสอบเสมือนจริง ก.ย.นี้

คมนาคมเร่งยกเลิกไม้กั้นทางด่วน มอเตอร์เวย์เตรียมทดสอบเสมือนจริง ก.ย.นี้

“ศักดิ์สยาม” เร่งเปิดให้บริการระบบ M-Flow ทางด่วนไร้ไม้กั้น กรมทางหลวงเตรียมทดสอบระบบลงทะเบียน 24 - 30 ก.ค.นี้ ขณะที่การทางพิเศษฯ ลุยคัดเลือกเอกชนติดตั้งระบบ ระยะที่ 1 ด่วนฉลองรัช คาดเปิดให้บริการต้นปี 2565

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุม ติดตามและเร่งรัดการพัฒนาและการเปิดให้บริการ ระบบ M-Flow ของกรมทางหลวง (ทล.) และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เมื่อวันที่ 15 ก.ค.ที่ผ่านมา โดยมีข้อสั่งการให้เร่งดำเนินงาน 6 ด้าน คือ

1.ให้ ทล. พิจารณาเพิ่มเติมช่องทางการลงทะเบียนระบบ M-Flow ให้มากขึ้น เช่น Modern trade สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ชุมชน เป็นต้น

2.ให้ ทล. วางระบบติดตามและประเมินผลระบบ M-Flow รวมทั้งการบริหารจัดการจราจร เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ให้สำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการด้วย

3.ให้ ทล. เร่งรัดประชาสัมพันธ์การเปิดลงทะเบียนและเปิดใช้ระบบ M-Flow เพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการอย่างชัดเจน รวมทั้งจัดทำโฆษณา/สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดความน่าสนใจในการใช้ระบบด้วย

4.ให้ ทล. ร่วมกับ กทพ. ประสานงานและบูรณาการกันอย่างใกล้ชิด เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการ ดำเนินงานของระบบ M-Flow และประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบดังกล่าวร่วมกัน

5.ให้ ทล. และ กทพ. พิจารณาเกี่ยวกับการตีเส้นสีเพื่อแบ่งระหว่างช่องM-Flow กับ EasyPass/M Pass ให้เป็นไปในลักษณะเดียวกันรวมถึงการติดตั้ง Barrier / Guidepost เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้ช่องทาง M-Flow ได้อย่างถูกต้อง และเพื่อไม่ให้เกิดการตัดกระแสการจราจรบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง

6.ให้ กทพ. พิจารณาการเปลี่ยนถ่ายจากระบบ EMV ไปเป็นระบบ M-Flow ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สำหรับ ทล. ได้ดำเนินการพัฒนาระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 เพื่อแก้ไขปัญหารถติดหน้าด่าน โดยวางระบบให้สามารถบูรณาการกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ในการพัฒนา M-Flow ให้เป็นรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน (Single Platform System) ซึ่งเป็นระบบเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติในรูปแบบการอ่านป้ายทะเบียนรถอัตโนมัติ ร่วมกับระบบการตรวจจับยานพาหนะอัตโนมัติ (Automatic Vehicle Identification: AVI)

โดยผู้ใช้รถยนต์สามารถขับขี่ผ่านบริเวณด่านฯ ที่จะมีการติดตั้งโครงเสาแขวนสูงเหนือศีรษะ (Overhead Gantry) พร้อมอุปกรณ์ระบบตรวจจับยานพาหนะอัตโนมัติ (AVI) ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถอัตโนมัติ (Automated License Plate Recognition : ALPR) โดยไม่ต้องหยุดหรือชะลอรถ

ขณะนี้การติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ บน M-Flow Gantry ทั้ง 4 ด่าน (ด่านทับช้าง 1, 2และด่านธัญบุรี 1, 2) การเชื่อมต่อข้อมูลกับทะเบียนรถยนต์ของกรมการขนส่งทางบก และทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครองแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการปรับปรุงกายภาพบริเวณช่องทาง การเชื่อมต่อระบบ M-Flow Back Office

นอกจากนี้ ทล. จะได้มีการกำหนดกลยุทธ์ แนวทาง และแผนประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับระบบ M-Flow ภายใต้ภารกิจ "สร้างเอกลักษณ์ความเป็น M-Flow" "สร้างประสบการณ์ใหม่แก่ลูกค้าผู้ใช้งาน M-Flow" และ "สร้างความตระหนักรู้และจดจำ M-Flow" โดยจะทดสอบระบบลงทะเบียนการใช้บริการระบบ M-Flow ระหว่างวันที่ 24 - 30 ก.ค.นี้

หลังจากนั้นจะเริ่มเปิดให้ผู้ใช้บริการลงทะเบียนในช่วงกลางเดือน ส.ค.2564 ก่อนดำเนินการทดสอบเสมือนจริงในเดือน ก.ย. 2564 โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการในช่วงปลายเดือน ต.ค.2564

ส่วนการพัฒนาระบบ M-Flow ของ กทพ. ประกอบด้วย ระยะที่ 1 บริเวณทางพิเศษฉลองรัช จำนวน 3 ด่าน (จตุโชติ ,สุขาภิบาล 5-1 และสุขาภิบาล 5-2) ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวน การคัดเลือกผู้รับจ้าง คาดว่าจะเปิดให้บริการภายในต้นปี 2565 และระยะที่ 2 บริเวณทางพิเศษฉลองรัช บูรพาวิถี และกาญจนาภิเษก จำนวน 60 ด่าน ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดขอบเขตงาน (TOR) คาดว่าจะเปิดให้บริการภายในต้นปี 2566