ต.นาโพธิ์กลาง ต้นแบบใช้ “ธรรมนูญตำบลสู้ภัยโควิด 19” แห่งแรกในไทย

ต.นาโพธิ์กลาง ต้นแบบใช้ “ธรรมนูญตำบลสู้ภัยโควิด 19” แห่งแรกในไทย

กระทรวงสาธารณสุข ชื่นชม ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ต้นแบบใช้ “ธรรมนูญตำบลสู้ภัยโควิด 19” รับมือการแพร่ระบาดโควิด 19 ระดับชุมชนอย่างเข้มแข็ง เน้นการมีส่วนร่วม กำหนดเป็นแนวทางให้คนในชุมชนนำไปใช้ปฏิบัติ ทำให้ควบคุมสถานการณ์ได้ ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม

เมื่อวันที่ 19 ก.ย.64 ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทยที่ผ่านมามีการกระจายไปในหลายพื้นที่ ทั้งกทม. ปริมณฑล และในต่างจังหวัด ทำให้ทุกพื้นที่ต้องบริหารจัดการ เตรียมความพร้อมรับมือทั้งการป้องกัน ควบคุมโรค และการให้การดูแลรักษาหากพบผู้ติดเชื้อ

โดยชุมชนตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ตระหนักและหารือร่วมกับทุกภาคส่วน หามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่และแนวทางการแก้ไขปัญหา จึงได้ประกาศใช้ “ธรรมนูญตำบลนาโพธิ์กลาง ว่าด้วยมาตรการไวรัสโคโรนา 2019(โควิด 19) พ.ศ. 2563” เป็นแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อกำหนดเป็นกติกาหรือข้อตกลงร่วมกันของชุมชนในการสู้ภัยโควิด 19 ซึ่งได้ขยายผลไปยังตำบล อำเภอ และจังหวัดใกล้เคียงในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ด้วย

อ่านข่าว : สิ่งที่ผู้ปกครองต้องรู้ ก่อนตัดสินใจฉีดวัคซีนโควิด-19ให้เด็ก

นายแพทย์เกียรติภูมิ กล่าวว่า การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 โดยธรรมนูญตำบลว่าด้วยมาตรการไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ธรรมนูญตำบลสู้ภัยโควิด 19 ของพื้นที่ ต.นาโพธิ์กลาง มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมทั้งชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน ส่วนราชการและเอกชน กำหนดแนวทางให้คนในชุมชนยอมรับเป็นกติกาและนำไปใช้ปฏิบัติโดยทันที ซึ่งประกาศใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563 โดยผู้นำชุมชน ทำให้ประชาชนในตำบลรับทราบแนวปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วยมาตรการต่างๆ อาทิ การเว้นระยะห่างในชุมชน, การจัดบริการร้านอาหาร, การขออนุญาตกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้า-ออกตำบลเมื่อเข้ามาขายของในพื้นที่, กรณีเดินทางมาจากต่างจังหวัด ต้องรายงานตัวต่อกำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นต้น

ผู้สนับสนุนให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้อง และการกักตัวในสถานที่กักตัวของชุมชน ในช่วงที่รัฐบาลมีนโยบายส่งผู้ติดเชื้อกลับไปรักษาที่ภูมิลำเนา เป็นต้น ซึ่งมีบทลงโทษสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามอย่างชัดเจน

“ขอชื่นชมทีมตำบลนาโพธิ์กลางทุกภาคส่วน ที่ดำเนินการดูแลประชาชนในพื้นที่ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ได้อย่างเข้มแข็ง ประสบความสำเร็จในการควบคุมป้องกันโควิด และเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นๆ ได้ศึกษาและนำไปใช้ ” นายแพทย์เกียรติภูมิกล่าว

ด้านนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์การติดเชื้อโควิด 19 ของตำบลนาโพธิ์กลาง พบผู้ติดเชื้อในเดือนเมษายน 2563 จำนวน 1 ราย เดินทางกลับจากการทำงานที่สนามมวยลุมพินีในช่วงที่มีการระบาด ส่วนปี 2564 พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ 15 ราย นำเข้า 85 ราย รวมทั้งสิ้น 100 ราย นอกจากนี้มีกลุ่มที่กลับจากต่างประเทศ กรุงเทพ และปริมณฑล รายงานตัว จำนวน 308 ราย ทุกรายไม่พบเชื้อ ด้วยมาตรการธรรมนูญตำบลที่เข้มแข็งทำให้ควบคุมสถานการณ์ได้และไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม