“ธนาธร”ตั้งมูลนิธิคณะก้าวหน้า-เน้นงานด้านนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์

“ธนาธร”ตั้งมูลนิธิคณะก้าวหน้า-เน้นงานด้านนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์

“ธนาธร”ตั้งมูลนิธิคณะก้าวหน้า-เน้นงานด้านนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ ประเดิมทุนเงินสด 5 แสนบาท ไร้ชื่อ “พรรณิการ์” นั่งกรรมการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 ที่เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ กรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง “มูลนิธิคณะก้าวหน้า” โดยประกาศดังกล่าวมีใจความว่า ด้วยนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิคณะก้าวหน้า ต่อนายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการศึกษา วิจัย ด้านสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และอื่น ๆ ส่งเสริมการแปลหนังสือภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย เผยแพร่ความรู้หรือผลงานการศึกษาวิจัยด้านสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และอื่น ๆ ให้แพร่หลายแก่ประชาชน
 

ส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ดำเนินกิจกรรมค่ายศึกษาอบรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างค่านิยมประชาธิปไตย ส่งเสริมและให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่ยากไร้ ส่งเสริมและสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์ที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้สูงอายุคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาทุกประเภท

ทรัพย์สินของมูลนิธิมีทุนแรกเริ่มเป็นเงินสด จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) และมีคณะกรรมการดำเนินงานดังรายนามต่อไปนี้
 

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการ
นายชํานาญ จันทร์เรือง รองประธานกรรมการ
นายพงศกร รอดชมภู รองประธานกรรมการ
นายสุรชัย ศรีสารคาม รองประธานกรรมการ
นายปิยบุตร แสงกนกกุล กรรมการ
นางสาวพรรณิการ์ วานิช กรรมการ
นายเดชรัต สุขกําเนิด กรรมการ
นายสุนทร บุญยอด กรรมการ
นายชัน ภักดีศรี กรรมการ
นายเจนวิทย์ ไกรสินธุ์ กรรมการ
นายไกลก้อง ไวทยการ กรรมการ
นางสาวเยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ กรรมการและเหรัญญิก
นางสาวกุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ กรรมการและเลขานุการ

นายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร มีคําสั่งรับจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิรายนี้แล้ว เลขทะเบียน ลําดับที่ กท 3181 ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 115 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

“ธนาธร”ตั้งมูลนิธิคณะก้าวหน้า-เน้นงานด้านนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ “ธนาธร”ตั้งมูลนิธิคณะก้าวหน้า-เน้นงานด้านนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์