ส.ป.ก. คว้า 4 รางวัลเลิศรัฐ การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

ส.ป.ก. คว้า 4 รางวัลเลิศรัฐ การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม คว้า 4 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน และผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ร่วมรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 16 กันยายน 2564 โดย ส.ป.ก. คว้ารางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน และผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมด้วย นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการ ส.ป.ก. และคณะทำงานพิจารณาผลงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อส่งประกวดรับรางวัลของ ส.ป.ก. เข้าร่วมรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

ส.ป.ก. คว้า 4 รางวัลเลิศรัฐ การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวว่า “เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ประกาศผลรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานที่มีผลการดำเนินการที่เป็นเลิศทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร และเปิดระบบราชการให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม โดย ส.ป.ก. ได้รับรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานรัฐที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการบนพื้นฐานความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง”

ส.ป.ก. คว้า 4 รางวัลเลิศรัฐ การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

รางวัลที่ ส.ป.ก. ได้รับ ได้แก่

1. รางวัลเลิศรัฐ “ระดับดีเด่น” สาขา การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภท สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร ผลงาน : กระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสินค้าปาล์มน้ำมัน ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร

2. รางวัลเลิศรัฐ ประเภท ผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ (Engaged Citizen) ผู้ได้รับรางวัลคือ นายทวีวัตร เครือสาย เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ผลงานการบริหารจัดการสินค้าปาล์มน้ำมันแบบแบบมีส่วนร่วม ส.ป.ก.ชุมพร ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร

3. รางวัลเลิศรัฐ “ระดับดีเด่น” สาขา การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน (Collaboration towards Poverty Eradication) โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ ผลงาน : บ้าน วัด โรงเรียน : การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกพืชและสมุนไพรทางการเกษตรและแปรรูปในเขตปฏิรูปที่ดิน อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์

4. รางวัลเลิศรัฐ “ระดับดี” สาขา การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภท สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร ผลงาน : โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์ อ.เมือง จ.ชุมพร

“ส.ป.ก. จะมุ่งมั่นตามภารกิจการทำงานจัดสรรที่ดิน พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร เปิดพื้นที่ให้เกษตรกรและหน่วยงานอื่น ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการบูรณาการการทำงาน เพื่อพี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินให้อยู่ดีกินดี และดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินต่อไป” เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวทิ้งท้าย