การเมือง

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “สืบพงษ์ ปราบใหญ่” นั่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "สืบพงษ์ ปราบใหญ่" ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2564

เมื่อวันที่ 15  กันยายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ความว่า

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2559 เนื่องจาก นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดตามวาระแล้ว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มีมติเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสืบพงษ์ ปราบใหญ่ ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

แต่โดยที่ได้มีกรณีร้องเรียนเกี่ยวกับการแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยดังกล่าว ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้พิจารณาข้อร้องเรียนดังกล่าวแล้วเห็นว่า การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจึงขอให้นำความกราบบังคมทูล พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความ กราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2564

ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2564

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “สืบพงษ์ ปราบใหญ่” นั่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง