การเมือง

"สภา กทม." เห็นชอบงบประมาณ กทม.ปี 65 วงเงิน 7.9 หมื่นล้าน

"สภา กทม." เห็นชอบงบประมาณ กทม.ปี 65 วงเงินกว่า 7.9 หมื่นล้าน จี้ฝ่ายบริหารรักษาวินัยการคลัง ด้าน "โสภณ" รับฟังข้อเสนอเตรียมปรับใช้จัดทำงบประมาณปีต่อไป

วันที่ 15 ก.ย. ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร(กทม.) อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการ กทม. ดินแดง นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2564 โดยมี สมาชิกสภา กทม. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. คณะผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

ในที่ประชุม นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้เสนอร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 รวมทั้งได้รายงานข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญฯ เกี่ยวกับภาพรวมการตั้งงบประมาณของกทม. โครงการในความดูแลของสำนักต่างๆ รวมทั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 อาทิ การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้คำนึงถึงแผนปฏิบัติราชการและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพฯ เป็นหลักสำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล

"สภา กทม." เห็นชอบงบประมาณ กทม.ปี 65 วงเงิน 7.9 หมื่นล้าน

ขณะเดียวกันการเสนอของบประมาณของ กทม.ควรพิจารณารายการหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความปลอดภัยของประชาชน ควรจัดสรรงบประมาณ อาทิ งบบุคลากร งบประมาณโครงการให้ครบตามจำนวนงบประมาณที่จะต้องจ่ายจริงโดยไม่ยืมเงินสะสมมาจ่าย เพื่อลดภาระผูกพันงบประมาณในปีต่อไปและรักษาวินัยทางการเงินการคลัง รวมทั้งคณะกรรมการวิสามัญได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อาทิ การตั้งงบกลางควรมีรายการงบประมาณที่เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และโรคอุบัติใหม่ที่มีความร้ายแรงด้วย ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการฝึกอบรมโครงการ สัมมนาตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด หน่วยงานควรปรับเปลี่ยนรูปแบบในการจัดอบรม หรือปรับเป็นรูปแบบการจัดอบรมด้วยระบบทางไกลตามความเหมาะสม

"สภา กทม." เห็นชอบงบประมาณ กทม.ปี 65 วงเงิน 7.9 หมื่นล้าน

ทั้งนี้ สภา กทม.มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นจำนวนกว่า 79,855 ล้านบาท โดยจำแนกเป็น งบประมาณรายจ่ายของ กทม.จำนวนกว่า 78,979 ล้านบาท และงบประมาณรายจ่ายของการพาณิชย์ กทม.จำนวนกว่า 875 ล้านบาท 

"สภา กทม." เห็นชอบงบประมาณ กทม.ปี 65 วงเงิน 7.9 หมื่นล้าน

ด้าน พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าฯ กทม.กล่าวว่า ในปีนี้ถือเป็นปีแรกที่ กทม.ได้นำระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ทำให้หน่วยงานและคณะกรรมการต้องใช้ระยะเวลาในการร่วมกันพิจารณานานขึ้นเพื่อความถูกต้องและรอบคอบ กทม.ขอขอบคุณสภากทม.ที่ได้ให้ความสำคัญกับภารกิจและทุกโครงการของ กทม. รวมทั้งได้ให้ข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน ซึ่งฝ่ายบริหารจะได้รวบรวมข้อสังเกตทั้งหมดไปชี้แจงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบและนำไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติในการจัดทำงบประมาณในปีต่อไป

"สภา กทม." เห็นชอบงบประมาณ กทม.ปี 65 วงเงิน 7.9 หมื่นล้าน