การเมือง

สภาฯ เสียงเอกฉันท์รับหลักกการ ร่างแก้ไข ป.อาญา ปรับอายุเด็กไม่รับโทษอาญา

สภาฯ เสียงเอกฉันท์282 เสียง รับหลักการแก้ไข ป.อาญา แก้ไขอายุเด็ก 12 ปีไม่รับโทษอาญา พร้อมตั้งนักวิชาการด้านเด็ก ร่วมพิจารณา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาฯ คนที่สอง เป็นประธาน การประชุม ได้ลงมติรับหลักการ ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ. ) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่...) พ.ศ....​ ซึ่งคณะรัฐมนตรีเสนอ  ด้วยเสียงเอกฉันท์ 282 เสียง  พร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ จำนวน 39 คนพิจารณา ทั้งนี้การพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวต้องมีสัดส่วนบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญด้านเด็กเข้าร่วมด้วย อาทิ นางทิชา ณ นคร เป็นต้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การพิจารณาร่างพ.ร.บ.ฯ เป็นการพิจารณาต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่มีผู้อภิปรายแล้วเสร็จ แต่องค์ประชุมมีไม่ครบจำนวน ทำให้นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธาน สภาฯ คนที่หนึ่ง ต้องสั่งปิดประชุมไปก่อน หลังจากใช้เวลารอส.ส.แสดงตนเป็นองค์ประชุม เพียง 5 นาที

สำหรับสาระสำคัญของเนื้อหาร่างพ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่...) พ.ศ....  คือปรับเพิ่มเกรฑ์อายุขั้นต่ำที่จะรบโทษทางอาญา จากเดิมที่กำหนด10 ปี เป็น 12 ปี โดยแก้ไขจำนวน 2 มาตรา คือ มาตรา 73 วรรคแรก ที่กำหนดว่า เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี หากกระทำความผิดตามกฎหมายไม่ต้องรับโทษ และ แก้ไขมาตรา 74 วรรคแรก กำหนดว่า เด็กอายุกว่า 12 ปี แต่ไม่ถึง 15 ปี หากกระทำผิดตามกฎหมายบัญญัติไม่ต้องรับโทษ.