"ลูกหนี้" ต้องรู้ ค่าทวงถามหนี้ คิดเกินจากนี้ไม่ได้!

"ลูกหนี้" ต้องรู้ ค่าทวงถามหนี้ คิดเกินจากนี้ไม่ได้!

"ค่าทวงถามหนี้" ไม่ใช่คิดเท่าไรก็ได้! เปิดกฎหมายกำหนดการคิดค่าทวงถามหนี้ ที่คนเป็น "เจ้าหนี้" และ "ลูกหนี้" ควรรู้

เรื่องหนึ่งที่เหล่าผู้ที่เป็นหนี้อาจนึกไม่ถึง ก็คือว่า ทุกครั้งที่ "ค้างชำระหนี้" หรือ "ค้างจ่าย" ลูกหนี้จะถูกคิด "ค่าทวงถามหนี้" มาพร้อมๆ กับยอดหนี้ที่ค้างจ่าย ทว่า หลายคนอาจยังไม่รู้ว่าการคิดค่าทวงถามหนี้มีลิมิตและจะเรียกเก็บเกินจากที่กฎหมายกำหนดไม่ได้

กฎหมายที่ว่านี้ถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 64 ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ เรื่องการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ในการทวงถามหนี้

สาระสำคัญของประกาศฉบับนี้คือ "อัตราค่าทวงถามหนี้ที่เหมาะสม" โดย "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" ได้สรุปออกมาให้เจ้าหนี้ที่มีลูกหนี้ค้างชำระอยู่ หรือลูกหนี้ที่กำลังค้างชำระและถูกคิดว่าทวงถามนี้ ให้เข้าใจง่ายๆ ดังนี้

 คิดค่าทวงถามหนี้ ในกรณีใดบ้าง ? 

  • ค่าทวงถามหนี้

- กรณีค้างจ่าย 1 งวด สามารถเรียกเก็บค่าทวงถามหนี้ไม่เกิน 50 บาทต่อรอบการทวงหนี้

- ค้างจ่ายมากกว่า 1 งวด สามารถเรียกเก็บค่าทวงถามหนี้ไม่เกิน 150 บาทต่อรอบการทวงหนี้

  • ค่าลงพื้นที่ติดตามหนี้

- คิดค่าทวงถามหนี้ได้เฉพาะหนี้ประเภทเช่าซื้อ/ลิสซิ่งรถยนต์

- ค้างจ่ายมากกว่า 1 งวด

- เก็บตามจริง แต่ไม่เกิน 400 บาทต่อรอบการทวงหนี้

ทั้งนี้ รอบการทวงหนี้ จะนับตั้งแต่วันผิดนัดชำระหนี้ถึงวันครบกำหนดชำระงวดถัดไป และรอบการทวงหนี้ต้องไม่น้อยกว่า 1 เดือน

 ห้ามเก็บค่าทวงถามหนี้ ในกรณีใดบ้าง ? 

- กรณีค้างชำระหรือถึงกำหนดชำระแต่ยอดหนี้สะสมไม่ถึง 1,000 บาท

- กรณีหลังจากชำระหนี้ครบจำนวนแล้ว หรือได้บอกเลิกสัญญาแล้วตามกฎหมาย

"ลูกหนี้" ต้องรู้ ค่าทวงถามหนี้ คิดเกินจากนี้ไม่ได้!

 ถูกเรียกเก็บค่าทวงหนี้เกินที่กฎหมายกำหนด ควรทำอย่างไร ? 

สามารถติดต่อ ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน แนะนำให้ร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567 เพื่อรับเรื่องและดำเนินการต่อไป

ที่มา: ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน, ราชกิจจานุเบกษา