คุณภาพชีวิต-สังคม

“อว.ลดค่าเทอม” เบิกจ่ายเงินส่งให้มหาวิทยาลัยแล้ว 123 แห่ง

“อว.ลดค่าเทอม” เบิกจ่ายเงินส่งให้มหาวิทยาลัยแล้ว 123 แห่ง วงเงินกว่า 6,300 ล้านบาท เร่งดำเนินการในอีก 44 แห่ง พร้อมจัดสรรเงินเยียวยาช่วยนักเรียน รร.สาธิต

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้อนุมัติให้ อว. ดำเนินโครงการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โดยอนุมัติเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ 2 ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ในวงเงิน 10,000 ล้านบาทนั้น

 

  • "อว.ลดค่าเทอม"ช่วยนิสิตนศ.รับมือโควิด

ขณะนี้ อว. ได้อนุมัติงบประมาณเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษานำไปใช้ อว.ลดค่าเทอมและค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2564 ให้แก่นิสิตนักศึกษาในส่วนเงินสนับสนุนจากรัฐบาลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้แจ้งให้ทราบโดยทั่วกันไปแล้ว

โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน ได้อนุมัติงบประมาณให้กับสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและนอกสังกัดไปแล้ว จำนวน 123 แห่ง จากทั้งหมด 167 แห่ง เป็นจำนวนเงินกว่า 6,300 ล้านบาท

ขณะที่อีก 44 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลนักศึกษาที่กำลังลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติม และจะจัดส่งมายัง อว. โดยต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ซึ่ง อว.จะเร่งดำเนินการอนุมัติและจัดสรรงบประมาณไปยังสถาบันอุดมศึกษาให้ครบถ้วนต่อไป

 

  • เร่งช่วยเหลือเงินเยียวยานักเรียนรร.สาธิต

ปลัด อว. กล่าวต่อว่า ในส่วนของการให้ความช่วยเหลือเงินเยียวยานักเรียนโรงเรียนสาธิต ซึ่ง อว. ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานภายใต้โครงการของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นั้น

ขณะนี้ อว. ได้มีหนังสือแจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาในฐานะต้นสังกัดโรงเรียนยืนยันรายชื่อนักเรียนมายัง อว. เพื่อรับงบประมาณช่วยเหลือแล้ว โดย อว.พร้อมที่จะจัดสรรงบประมาณไปยังสถาบันอุดมศึกษา เพื่อโอนให้แก่โรงเรียนและผู้ปกครองหรือนักเรียนโดยเร็วที่สุด