ผบ.ทร. ชื่นชม สนง.เลขานุการกองทัพเรือ ทำงานทุ่มเทเสริมภาพลักษณ์ให้ทัพเรือ

ผบ.ทร. ชื่นชม สนง.เลขานุการกองทัพเรือ ทำงานทุ่มเทเสริมภาพลักษณ์ให้ทัพเรือ

ผบ.ทร. ตรวจเยี่ยม สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ พอใจทำหน้าที่ด้วนความเสียสละ และทุ่มเท ดูแลกำหนดการและงานพิธีสำคัญลุล่วงตลอด 1 ปี

พลเรือเอก ชาติชาย  ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ภายในกองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม โดยมี พลเรือตรี ทรงศักดิ์  จุมปามัญ เลขานุการกองทัพเรือ ตลอดจนผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้พบปะเยี่ยมเยียนพร้อมทั้งขอบคุณและชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลของสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือทุกนาย ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ผบ.ทร. ชื่นชม สนง.เลขานุการกองทัพเรือ ทำงานทุ่มเทเสริมภาพลักษณ์ให้ทัพเรือ

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ให้โอวาทแก่กำลังพล สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ โดยมีใจความสำคัญ ระบุว่า 

“ผมขอขอบคุณกำลังพลของสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือทุกนายที่มาให้การต้อนรับ และขอแสดงความชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมา ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ในการรับรอง และอำนวยความสะดวกในการจัดพิธีต่าง ๆ รวมทั้งกำกับดูแลงานด้านเลขานุการ และงานประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของผู้บังคับบัญชา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ"

สำหรับการทำงานในส่วนของ สํานักงานเลขานุการกองทัพเรือ ตลอดระยะเวลาเกือบ 1 ปี ที่ผ่านมานั้น นับว่าพวกท่านได้ทำงานทุ่มเทด้วยความเสียสละเป็นอย่างยิ่ง ในการกำกับดูแลงานพิธีการและกำหนดการของผู้บังคับบัญชา

ผบ.ทร. ชื่นชม สนง.เลขานุการกองทัพเรือ ทำงานทุ่มเทเสริมภาพลักษณ์ให้ทัพเรือ

ตลอดจนประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกองทัพเรือ ซึ่งผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานแห่งนี้ถือเป็นกำลังพลที่ได้รับการพิจารณาแล้ว ต้องมีคุณลักษณะพิเศษในด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ที่สามารถทำงานประสานสอดคล้องกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกองทัพเรือได้อย่างราบรื่น อีกทั้งยังต้องมีความใส่ใจในการดูแลผู้บังคับบัญชาระดับสูง

ผบ.ทร. ชื่นชม สนง.เลขานุการกองทัพเรือ ทำงานทุ่มเทเสริมภาพลักษณ์ให้ทัพเรือ

เข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดเวลา ดังนั้นการทำงานของพวกท่านต้องมีความเสียสละเป็นอย่างมาก จะต้องมีการเตรียมการวางแผนที่ดี เพื่อทำให้ภาพรวมการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสูงสุด ทั้งนี้ การทำงานในแต่ละสถานการณ์อาจมีอุปสรรคปัญหาข้อขัดข้องหรือบทเรียนเกิดขึ้นอยู่เสมอ จึงขอให้นำบทเรียนดังกล่าวไปพัฒนาศักยภาพในการทำงานของหน่วย ให้มีความเรียบร้อยสูงสุดต่อไป

ผบ.ทร. ชื่นชม สนง.เลขานุการกองทัพเรือ ทำงานทุ่มเทเสริมภาพลักษณ์ให้ทัพเรือ

สิ่งสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่ตนขอเน้นย้ำและขอให้พวกเรา นำไปประยุกต์ใช้ประกอบการทำงานต่อไปในอนาคต นั่นก็คือ การร่วมใจกันทำงานเป็นทีมที่ดี มีความใส่ใจในรายละเอียดในการปฏิบัติกับผู้บังคับบัญชา และมีความอดทน อดกลั้น ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งปวง ซึ่งตนมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า พวกท่านทุกคนเป็นบุคลากรที่มีประสบการณ์สูง และมีขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

ดังนั้นไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงผู้บังคับบัญชาในแต่ละวาระการโยกย้ายก็ตาม พวกท่านก็จะสามารถกำกับการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอยู่เสมอนั่นเอง จึงขอให้ทุกคนจงปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติและราชนาวีอย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไป

ผบ.ทร. ชื่นชม สนง.เลขานุการกองทัพเรือ ทำงานทุ่มเทเสริมภาพลักษณ์ให้ทัพเรือ

สำหรับ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ เป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ มีภารกิจหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการและงานธุรการทั้งปวงของผู้บังคับบัญชาระดับสูง ได้แก่ ผู้บัญชาการทหารเรือ รองผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เสนาธิการทหารเรือ รวมทั้งผู้ดำรงตำแหน่งอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย จึงถือได้ว่าเป็นหน่วยงานที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานต่าง ๆ ของผู้บังคับบัญชาระดับสูงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นอกจากนั้นยังมีหน้าที่ในการวางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของกองทัพเรือผ่านสื่อต่าง ๆ ไปสู่สายตาประชาชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อภารกิจหลักและบทบาทของกองทัพเรือที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อความมั่นคงของชาติ การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ทันเวลา   โดยมีวิสัยทัศน์ว่า “สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือจะเป็นหน่วยงานด้านเลขานุการ การประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพ ด้วยการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานภายในปี 2567”