"ในหลวง" มีพระราชสาส์น ในโอกาสวันเอกราชสาธารณรัฐทาจิกิสถาน

"ในหลวง" มีพระราชสาส์น ในโอกาสวันเอกราชสาธารณรัฐทาจิกิสถาน

“ในหลวง” ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร เนื่องในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถาน ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถาน ซึ่งตรงกับวันที่ 9 กันยายน 2564 ความว่า 

ฯพณฯ นายเอมอมาลี เราะห์มาน

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถาน

กรุงดูชานเบ

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถาน ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริง และขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดี ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวทาจิกิสถานมีความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองสืบไป

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ประเทศไทยและสาธารณรัฐทาจิกิสถานจะสร้างเสริมความสัมพันธ์ ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างกันให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว