'WHO'เตือนทั่วโลกรับมือผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม

'WHO'เตือนทั่วโลกรับมือผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม

องค์การอนามัยโลก(ดับเบิลยูเอชโอ) เตือนทั่วโลกเตรียมรับมือโรคสมองเสื่อมที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของประชากรจำนวนกว่า 55 ล้านคน เนื่องจากมีแนวโน้มที่ผู้ป่วยโรคนี้จะเพิ่มขึ้นทั่วโลก

รายงานการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการระดับโลกของดับเบิลยูเอชโอเกี่ยวกับโรคสมองเสื่อมเมื่อปี 2560 ระบุว่า มีไม่กี่ประเทศที่มีมาตรการเดูแลผู้ป่วยโรคนี้ โดยมีประเทศแค่ 25 % ที่มีแผนระดับชาติสนับสนุนผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมและครอบครัว

ดับเบิลยูเอชโอ คาดการณ์ว่า ผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมจะมีมากถึง 78 ล้านคนภายในปี 2573 ก่อนจะเพิ่มเป็น 139 ล้านคนในปี 2593 ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคสมองเสื่อมทั่วโลกจะทะยานสูงขึ้นจากก 1.3 ล้านล้านดอลลาร์ในปัจจุบัน เป็น 2.8 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2573

ดับเบิลยูเอชโอ ยังเตือนด้วยว่า ขณะนี้หลายประเทศยังไม่ได้เตรียมพร้อมต่อปัญหาสาธารณสุขนี้ที่ส่งผลกระทบต่อผู้คน 55 ล้านคนทั่วโลก โดยกว่า 60% ของผู้ป่วยโรคนี้อยู่ในประเทศที่มีรายได้ต่ำและรายได้ปานกลาง

โรคสมองเสื่อมเกิดจากโรคและการบาดเจ็บที่ส่งผลต่อสมอง เช่น โรคอัลไซเมอร์และโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งมักเกิดในผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี และมักจะส่งผลกระทบต่อความจำและการใช้ความคิดของสมอง ทำให้ผู้ป่วยใช้ชีวิตประจำวันได้ยากลำบากมากขึ้น