เจาะหุ้น! ปลัดมหาดไทยคนใหม่ 'สุทธิพงษ์ จุลเจริญ' ในมือ 'ภรรยา' มูลค่า 5.3 พันล้าน

เจาะหุ้น! ปลัดมหาดไทยคนใหม่ 'สุทธิพงษ์ จุลเจริญ' ในมือ 'ภรรยา' มูลค่า 5.3 พันล้าน

ฮอตโซเชียล เจาะหุ้น ปลัดมหาดไทย คนใหม่ "สุทธิพงษ์ จุลเจริญ" ในมือ 'ภรรยา' มูลค่า 5.3 พันล้านบาท

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้(3 ส.ค.) มีมติแต่งตั้ง นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ที่มีลำดับอาวุโสสูงสุด เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่ แทนนายฉัตรชัย พรมเลิศ ปลัดกระทรวง ที่จะเกษียนอายุราชการในเดือนตุลาคมนี้

ทั้งนี้นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)กรณีดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2563 มีทรัพย์สินรวม 15,724,125 บาท ประกอบด้วย เงินฝาก 194,745 บาท เงินลงทุน 2,088,830 บาท ที่ดิน 13,440,550 บาท  โดยไม่มีหนี้สิน

ไฮไลท์อยู่ที่ทรัพย์สินของคู่สมรส น.ส.วันดี กุญชรยาคง มีทรัพย์สิน 10,209,774,199 บาท ได้แก่ เงินสด 1 ล้านบาท เงินฝาก 7,423,410 บาท เงินลงทุน 9,164,610,873 บาท เงินให้กู้ยืม 538,921,611 บาท ที่ดิน 43,761,550 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 236,812,440 บาท ทรัพย์สินอื่น 217,253,314 บาท โดยไม่มีหนี้สิน

162796346692

น.ส.วันดี กุญชรยาคง เป็นนักธุรกิจด้านพลังงานทดแทนรายใหญ่ของประเทศไทย เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับที่ 1 ในบริษัทเอสพีซีจี จำกัด(มหาชน) (SPCG) ด้วยจำนวนหุ้น 298,950,000 หุ้น หรือ 28.32% ราคาหุ้น SPCG ณ วันที่ 2 ส.ค.2564 อยู่ที่ 17.90 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 5,351,205,000 บาท

ธุรกิจของกลุ่ม SPCG ประกอบด้วย 1. โซล่าร์ฟาร์ม 36 แห่งๆ ละ 5-6 MW กำลังผลิตรวม 205.9 MW มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือ PEA  5 ปี ต่ออายุอัตโนมัติครั้งละ 5 ปี โดย SPCG ถือหุ้นในโครงการ 56%-100%

  1. จัดตั้งบริษัท SET Energy เพื่อทำธุรกิจโซล่าร์ฟาร์มขนาดใหญ่ 500 MW ขึ้นไปในเขตพื้นที่ EEC โดยโครงการนี้เป็นโครงการของ EEC ที่มอบสิทธิให้ PEA เป็นผู้พัฒนาโครงการ ซึ่ง PEA มอบสิทธิต่อให้ PEA ENCOM และ PEA ENCOM ได้จ้างให้บริษัท SET Energy มารับงานแทนแบบเฉพาะเจาะจง

162797834259

ทั้งนี้บริษัท SET Energy ถือหุ้นโดย SPCG 80% และ PEA ENCOM 20%  โดยบริษัท PEA ENCOM ถือหุ้นโดย PEA 100%

  1. บริษัท Solar Power Roof (SPCG ถือหุ้น 100%) เพื่อทำธุรกิจติดตั้งโซล่าร์บนหลังคาอาคาร รวมถึงหน่วยราชการ โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

SPCG เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2548 โดยราคาที่เสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก(ไอพีโอ) ที่ 2.90 บาทต่อหุ้น

ผลประกอบการงวดล่าสุดไตรมาสที่ 1/2564 มีกำไรสุทธิ 700 ล้านบาท หรือ 0.69 บาทต่อหุ้น ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไร 748 ล้านบาท หรือ 0.77 บาทต่อหุ้น ขณะที่ผลประกอบการงวดปี 2563 มีกำไรสุทธิ  2,731 ล้านบาท หรือ 2.80 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีกำไร 2,669 ล้านบาท หรือ 2.74 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2563 จำนวน 2 ครั้ง รวม 1.2 บาทต่อหุ้น โดยราคาจำหน่ายไฟฟ้าให้กฟภ.เป็นสัญยา ADDER ที่หน่วยละ 8 บาท162796348256

สำหรับผู้ถือหุ้น SPCG ณ  วันปิดสมุดทะเบียน 17 มี.ค.2564  จำนวนหุ้นที่จดทะเบียนทั้งหมด 1,055,790,000 หุ้น มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ณ 2 ส.ค. 2564 อยู่ที่ 18,898 ล้านบาท  โดย10 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ประกอบด้วย

1.น.ส. วันดี กุญชรยาคง 298,950,000 หุ้น หรือ 28.32% 2.UBS AG SINGAPORE BRANCH จำนวน 95,200,050 หุ้น หรือ 9.02% 3.GULF INTERNATIONAL INVESTMENT (HONG KONG)  จำนวน 91,150,952 หุ้น หรือ 8.63% 4.บริษัท มิตซู เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด จำนวน 81,800,000 หุ้น หรือ 7.75% 5.Kyocera Corporation  จำนวน 63,500,000 หุ้น หรือ 6.01%

6.บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 46,227,326 หุ้น หรือ 4.38%  7.นาง ประคอง กุญชรยาคง จำนวน 31,850,000 หุ้น หรือ 3.02% 8. น.ส.สมปอง กุญชรยาคง จำนวน 22,250,237 หุ้น หรือ 2.11% 9. นาย วิทูร มโนมัยกุล จำนวน 19,290,000 หุ้น หรือ 1.83%  และ 10. STATE STREET EUROPE LIMITED จำนวน 15,861,680 หุ้น หรือ 1.5%

162797847683

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย

น.ส.วันดี กุญชรยาคง เป็นประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการได้แก่ นาย สมศักดิ์ กุญชรยาคง นาย จิราคม ปทุมานนท์ นาย วิทูร มโนมัยกุล นางนรินพร มาลาศรี พล.ต.ต.วันชัย วิสุทธินันท์ นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูลกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ นายอาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และ นายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวัต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ