ก.ล.ต.ย้ำไม่ได้กำกับ 'ธุรกิจขุดสินทรัพย์ดิจิทัล' เตือนบจ.ระวังเข้าลงทุน

ก.ล.ต.ย้ำไม่ได้กำกับ 'ธุรกิจขุดสินทรัพย์ดิจิทัล' เตือนบจ.ระวังเข้าลงทุน

ก.ล.ต. ชี้ 'ธุรกิจขุดสินทรัพย์ดิจิทัล' ไม่ได้กำกับดูแล เตือนบริษัทจดทะเบียน ที่มีแผนการลงทุนหรืรอทำธุรกรรมใดที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล ใช้ความระมัดระวัง และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมกับเปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  เปิดเผยว่า ธุรกิจ Cryptocurrency Mining หรือ ธุรกิจขุดสินทรัพย์ดิจิทัล ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. 

ทั้งนี้  ก.ล.ต. ได้เตือนบริษัทจดทะเบียนให้ใช้ความระมัดระวังและพิจารณาอย่างรอบคอบ ในกรณีที่มีแผนการลงทุนหรือทำธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล โดยควรคำนึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับควบคู่กับความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และกรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องพิจารณาในเรื่องดังกล่าวด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ (fiduciary duties)

โดยหากเป็นการทำธุรกรรมที่มีนัยสำคัญต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและเปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วน รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องด้วยกรรมการ ผู้บริหารและบริษัทจดทะเบียนควรใช้ความระมัดระวังในการเผยแพร่ข่าวหรือข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัท หากไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญ ในประการที่น่าจะส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรือการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน อาจเข้าข่ายเป็นพฤติกรรมที่มีความผิดในเรื่องการกระทำอันไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้ 

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้เตือนประชาชนและผู้ลงทุนให้ใช้ความระมัดระวังในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล และพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ด้วยความรอบคอบ โดยประชาสัมพันธ์ในรูปแบบข่าว บทความ และ infographic รวมถึงการให้ความรู้ผ่านคอร์สออนไลน์ภายใต้ชื่อ “คริปโท 101” ผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องที่ผ่านมา

ก.ล.ต. ได้เตือนประชาชนและผู้ลงทุนให้ใช้ความระมัดระวังในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล และพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ด้วยความรอบคอบ โดยประชาสัมพันธ์ในรูปแบบข่าว บทความ และ infographic รวมถึงการให้ความรู้ผ่านคอร์สออนไลน์ภายใต้ชื่อ “คริปโท 101” ผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง