ส.ป.ก. สืบสานพระราชปณิธาน 'การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม'

ส.ป.ก. สืบสานพระราชปณิธาน 'การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม'

ส.ป.ก. สืบสานพระราชปณิธาน “การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม” ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

162747120431

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) สืบสานพระราชปณิธาณ “การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564


นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยว่า ส.ป.ก. จัดทำ โครงการจัดทำป้ายแนวเขตที่ดินพระราชทาน มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำป้ายแนวเขตที่ดินพระราชทาน สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกป้องคุ้มครองที่ดิน โดย ส.ป.ก. เริ่มนำร่องในพื้นที่ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เนื้อที่ 1,000 – 2 – 53 ไร่ และ ส.ป.ก. มีแผนดำเนินการให้ครอบคลุมทั้ง 5 จังหวัด
ที่ได้รับพระราชทานที่ดินต่อไป”สำหรับที่ดินพระราชทานนั้น ในปี พ.ศ. 2518 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทาน ที่ดินทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ 51,967 ไร่เศษ โดย ส.ป.ก. นำมาปฏิรูปที่ดินเป็นครั้งแรกของประเทศไทย และในปี พ.ศ. 2520 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเอกสารสิทธิการเช่าที่ดินให้แก่เกษตรกรด้วยพระองค์เอง เลขาธิการ ส.ป.ก. ยังกล่าวอีกว่า ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิรูปที่ดิน
บนที่ดินพระราชทาน เนื่องจากเป็น “ผืนดินที่มีความสำคัญ” ที่ต้องรักษาและสร้างประโยชน์สุขให้แก่เกษตรกร


“โครงการที่สอง เป็นโครงการปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยโครงการนี้ ส.ป.ก. ร่วมกับชุมชน เกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมใจปลูกต้นไม้ประเภทพันธุ์ไม้ท้องถิ่น พันธุ์ไม้หายาก/ใกล้สูญพันธุ์ และไม้เศรษฐกิจ อาทิ ต้นรวงผึ้ง ต้นตะเคียนทอง สัก พะยุง ยางนา ประดู่ป่า ไม้แดง มะขามป้อม มะม่วงน้ำตาลเตา ฯลฯ ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 11 โครงการ 15 จังหวัด

ได้แก่ กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก นครปฐม ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา น่าน สระแก้ว ปราจีนบุรี เชียงใหม่ พะเยา ลำพูน สกลนคร อุบลราชธานี และนครศรีธรรมราช เพื่อสืบสานแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นการรณรงค์เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตปฏิรูปที่ดิน และพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าว


นายวิณะโรจน์ กล่าวต่อว่า “โครงการต่อมาคือ โครงการสารจาก ส.ป.ก. ถึง เกษตรกรในผืนดินพระราชทาน เป็นการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ถึงเกษตรกรในที่ดินพระราชทาน 3,423 ครอบครัว ในจังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก นครปฐม ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา เพื่อสร้างการรับรู้ ถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์
ด้านการปฏิรูปที่ดิน และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคุ้มครองที่ดิน ส.ป.ก.

โดยน้อมนำพระบรมราโชบายการปฏิรูปที่ดิน 9 ข้อ ที่จะพัฒนาพื้นที่ พัฒนาอาชีพ ความรู้ ให้แก่เกษตรกรให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ อยู่ดี และมีความสุขในที่ดิน ส.ป.ก. ไว้สืบต่อไปชั่วลูกชั่วหลาน”


นอกจากนั้น ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ส.ป.ก. ได้ตอบรับนโยบายโดยจัดทำ โครงการปลูกผักสวนครัวระยะสั้นสู้วิกฤติโควิด - 19 งบประมาณทั้งสิ้น 1,702,910 บาท
เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 29 จังหวัด 1,507 ราย เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์โควิด - 19 โดยน้อมนำแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการปลูกผักสวนครัว


ให้เกษตรกรมีอาหารบริโภคเพียงพอ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน มีเหลือแบ่งปันภายในชุมชน และจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวพันธุ์ดี ที่มีอายุสั้น สามารถเก็บเกี่ยวให้ผลผลิตได้ภายในระยะสั้น ได้แก่ ผักบุ้ง ผักกาด คะน้า กวางตุ้ง ถั่วฝักยาว แตงกวา พริกขี้หนู เป็นต้น


“ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) ที่แพร่ระบาดกระจายหลายพื้นที่ แต่เรายังคงแสดงออกถึงความจงรัก ภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ตลอดเวลาครับ” เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวทิ้งท้าย

แท็กที่เกี่ยวข้องข่าวในประเทศสปก.