กองอสังหาฯ SPF รับเงิน 1.8 หมื่นล้าน กรณี BA เลิกสัญญาเช่าสนามบินสมุย

กองอสังหาฯ SPF รับเงิน 1.8 หมื่นล้าน กรณี BA เลิกสัญญาเช่าสนามบินสมุย

กองทุนรวมอสังหาฯ SPF รับเงิน 18,050 ล้านบาท จากกรณี BA ยกเลิกสัญญาเช่าระยะยาวสนามบินสมุย พร้อมดำเนินการจ่ายเงินคืนผู้ถือหน่วย

นายอนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส สายงานการเงินและบัญชี บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BA เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินการยกเลิกสัญญาเช่าระยะยาว และสัญญาที่เกี่ยวข้องระหว่างบริษัทฯ และกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF) ว่า เมื่อวันที่ 15 ก.ค.2564 บริษัทฯ และกองทุนรวมได้เข้าทำบันทึกข้อตกลงยกเลิกสัญญาที่เกี่ยวกับการลงทุนและจัดหาประโยชน์ในการดำเนินกิจการสนามบินสมุย ฉบับลงวันที่ 15 ก.ค.2564 (บันทึกข้อตกลง) ตลอดจนได้ดำเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนและเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่กำหนดในบันทึกข้อตกลงดังกล่าวจนครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้ว

โดยเมื่อวันที่ 27 ก.ค.2564 บริษัทฯ และกองทุนรวมได้ดำเนินการจดทะเบียนยกเลิกสิทธิการเช่าตามสัญญาเช่าระยะยาวและจดทะเบียนระงับการจำนองตามสัญญาจำนอง และแจ้งยกเลิกการจำนำหุ้นตามหนังสือจดแจ้งจำนำหุ้น และบริษัทฯ ได้ชำระค่าตอบแทนการยกเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมให้แก่กองทุนรวมเป็นมูลค่ารวมเท่ากับ 18,050 ล้านบาท รวมทั้งคู่สัญญาได้ดำเนินการอื่นใดตามที่บันทึกข้อตกลงได้กำหนดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

ดังนี้ การเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมจึงมีผลใช้บังคับ โดยสิทธิและหน้าที่ต่างๆ ตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมเป็นอันระงับสิ้นไป (เว้นแต่การดำเนินการบางประการที่คู่สัญญายังคงต้องดำเนินการตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกำหนดอันเนื่องมาจากการเลิกสัญญาตามความตกลงร่วมกันของคู่สัญญา)

ในการนี้ บริษัทฯ สามารถดำเนินกิจการสนามบินสมุยต่อไปโดยปราศจากภาระหน้าที่ตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม และสามารถใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อจัดหาประโยชน์ โดยปราศจากข้อจำกัดภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ต่อไป

นายยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุน SPF กล่าวว่า ในวันที่ 27 ก.ค.2564 กองทุนรวมได้รับค่าตอบแทนการยกเลิกสัญญาสนามบินสมุย จำนวน 18,050 ล้านบาทจาก บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)แล้ว โดยกองทุนรวมและ BA ได้ร่วมกันดำเนินการจดทะเบียนยกเลิกสิทธิการเช่าตามสัญญาเช่าระยะยาว และจดทะเบียนไถ่ถอนจำนองตามสัญญาจำนอง ณ สำนักงานที่ดินเป็นที่เรียบร้อย

ในการนี้ กองทุนรวมจะดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนการยกเลิกสัญญาสนามบินสมุยดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงจ่ายเงินปันผลและเงินคืนทุนตามรายละเอียดและกำหนดการที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 16 และ 19 ก.ค.2564 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิได้รับเงินคืนทุนและเงินปันผลในส่วนเกินทุนจากคำตอบแทนการยกเลิกสัญญาสนามบินสมุย เงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 (หากมี) ตลอดจนเงินคืนทุนที่หลงเหลือกับกองทุนรวมภายหลังการเลิกกองทุนและชำระบัญชี (หากมี) คือ ผู้ถือหน่วยลงทุนตามรายชื่อที่ปรากฎในวันกำหนดรายซื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิได้รับเงินคืนทุน (Record Dale) ในวันที่ 30 ก.ค.2564 ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันเลิกกองทุนรวม