พาณิชย์เผยยอดจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ครึ่งปีแรกเพิ่มขึ้น 23 %  

พาณิชย์เผยยอดจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ครึ่งปีแรกเพิ่มขึ้น 23 %   

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผย การจัดตั้งธุรกิจใหม่ 6 เดือนแรกปี 64 จำนวน 41,022 ราย เพิ่มขึ้นถึง 23%   ชี้ ยอดจดทะเบียนครึ่งปีแรกเพิ่มมาจากการจัดตั้งธุรกิจใหม่ที่เป็นผลจากการระบาดของโควิด-19 และการจัดวิสาหกิจชุมชน

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า  การจดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้งธุรกิจใหม่ในครึ่งปีแรกของปี 2564คือ ตั้งแต่ ม.ค.-มิ.ย. มีจำนวน 41,022 ราย เพิ่มขึ้นถึง 23% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ และการจดทะเบียนเลิกในครึ่งปีแรกของปี 2564 มีจำนวน 4,930 ราย เทียบช่วงเวลาเดียวกันปี 2563 ลดลง ถึง 21% โดยประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 3,539 ราย คิดเป็น 9% รองลงมา คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 1,844 ราย คิดเป็น 5% และอันดับ 3 คือ ธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึง คนโดยสาร จำนวน 1,132 ราย คิดเป็น 3% ตามลำดับ

โดยธุรกิจจัดตั้งใหม่แบ่งตามช่วงทุน  โดยช่วงทุนที่มีจำนวนรายธุรกิจจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศมากที่สุด ได้แก่ ช่วงทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท มีจำนวน 31,380 ราย คิดเป็น 76.50% รองลงมาช่วงทุนมากกว่า 1-5 ล้านบาท จำนวน 8,976 ราย คิดเป็น 21.88% ลำดับถัดไป คือ ช่วงทุนมากกว่า 5-100 ล้านบาท มีจำนวน 592 ราย คิดเป็น 1.44% และช่วงทุนมากกว่า 100 ล้านบาท จำนวน 74 ราย คิดเป็น 0.18% ตามลำดับ 

ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของจำนวนการจดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้งใหม่ และการลดลงของจำนวนการจดทะเบียนเลิกธุรกิจในครึ่งปีแรกนั้น อาจมีผลมาจากปัจจัยหนุนด้านเศรษฐกิจ เช่น การฟื้นตัวของตัวเลขการส่งออกจากเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัว และมาตรการการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐ อย่างไรก็ตามดัชนีความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจในเดือนมิ.ย. 2564 ของธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ที่ 46.5 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าเพียงเล็กน้อย และยังอยู่ต่ำกว่า 50 สะท้อนความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่ยังมีความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ที่อาจยืดเยื้อและมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น  

162736741084

           

 

นายทศพล กล่าวว่า  การเพิ่มขึ้นของจำนวนการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจในครึ่งปี 2564 ส่วนหนึ่งสอดรับกับพฤติกรรมของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไปจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เช่น ธุรกิจสร้างแม่ข่ายมีจำนวนจัดตั้งใหม่ทั้งสิ้น 262 ราย เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า 28 เท่า และ ธุรกิจปลูกพืชประเภทเครื่องเทศ เครื่องหอม ยารักษาโรค และพืชทางเภสัชภัณฑ์มีจำนวนจัดตั้งใหม่ทั้งสิ้น 112 ราย
เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า
10 เท่า รวมถึงนโยบายการผลักดันให้วิสาหกิจชุมชนจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของภาครัฐยังเป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลให้การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจเพิ่มขึ้นอีกด้วย

อย่างไรก็ตามการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงมีแนวโน้มกระจายเป็นวงกว้างอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจและธุรกิจ อาจส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการทั้งความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจและสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่งจะต้องมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป

 

             

สำหรับการจดทะเบียนธุรกิจใหม่เดือนมิ.ย. 2564 มีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่จำนวน 6,093 ราย เพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ก่อน  ก่อน  ในขณะที่การจดทะเบียนเลิกธุรกิจในเดือนมิ.ย. มีจำนวน 1,048 ราย ลดลง จากช่วงเดียวกันของเดือนก่อนหน้า 22%  ประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 649 ราย คิดเป็น 11% รองลงมา คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 301 ราย คิดเป็น 5% และอันดับ 3 คือ ธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึง คนโดยสาร จำนวน 240 ราย คิดเป็น 4%