‘องค์การนักศึกษามธ.’ ออกแถลงการณ์ประณามรบ. ใช้ความรุนแรงสลาย 'ม็อบ 18 กรกฎา'

‘องค์การนักศึกษามธ.’ ออกแถลงการณ์ประณามรบ. ใช้ความรุนแรงสลาย 'ม็อบ 18 กรกฎา'

"องค์การนักศึกษาธรรมศาสตร์" ออกแถลงประนามรัฐบาล ใช้ความรุนแรงสลาย “ม็อบ 18 กรกฎา” และขอให้ใช้สันติวิธีในการแก้ไขปัญหา แต่หากเกินความสามารถของรัฐบาลขอให้รัฐบาลยุติบทบาทและคืนอำนาจให้แก่ประชาชน

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ออกแถลงการณ์องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ขอประณามการใช้ความรุนแรงในการเข้าสลายการชุมนุมในวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ม็อบ 18 กรกฎา ความว่า 

จากเหตุการณ์สลายการชุมนุมของเจ้าหน้าที่ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลาประมาณ 15.30 น. ได้มีการสลายการชุมนุมด้วยการ “ฉีดน้ำแรงดันสูงผสมแก๊สน้ำตา และการใช้กระสุนยาง” ใส่ผู้ชุมนุมที่ไร้ซึ่งอาวุธ และชุมนุมกันอย่างสันติวิธีตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายระหว่างประเทศ การกระทำดังกล่าวถือเป็นการกระทำที่ทำให้เกิดความอันตราย ความตื่นตระหนก และความหวาดกลัวต่อผู้ชุมนุม อีกทั้งยังทำให้ผู้ชุมนุมได้รับบาดเจ็บ จึงแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลผู้สั่งการให้กระทำการเช่นนี้ต่อประชาชนเป็นรัฐบาลที่ไร้ซึ่งมนุษยธรรม ไม่คำนึงถึงความปลอดภัย และสิทธิเสรีภาพของประชาชน ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยอย่างแท้จริงในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ในนามองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้แทนนักศึกษาชาวธรรมศาสตร์ทั้งหลายผู้ซึ่งเคารพ ปกป้อง และรักษาไว้ซึ่งสิทธิ เสรีภาพของประชาชน จึงขอประณามการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบในการสลายการชุมนุมของเจ้าหน้าที่ ขอประณามรัฐบาลที่ไร้ซึ่งมนุษยธรรมในการจัดการปัญหาต่าง ๆ อีกทั้งยังไม่เคารพต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน และขอเรียกร้องไปยังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดให้หยุดการกระทำที่ไร้ซึ่งมนุษยธรรมโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชน และไม่ตระหนักถึงชีวิตของประชาชน

องค์การนักศึกษาธรรมศาสตร์จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลหยุดการกระทำที่ไร้ซึ่งมนุษยธรรม และใช้สันติวิธีในการแก้ไขปัญหา อันเป็นไปตามหลักประชาธิปไตยสากล แต่ถ้าหากเกินความสามารถของรัฐบาล ขอให้รัฐบาลจงยุติบทบาทและส่งคืนอำนาจให้แก่ประชาชนในการเลือกผู้ที่มีความสามารถ มีมนุษยธรรม ยึดมั่นในหลักนิติธรรม และเคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการเข้ามาบริหารประเทศ ขอแสดงความห่วงใยต่อผู้ที่อยู่ในพื้นที่การชุมนุม ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากเหตุการณ์ดังกล่าว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีก

“เมื่อท้องฟ้าสีทองผ่องอำไพ ประชาชนย่อมเป็นใหญ่ในแผ่นดิน”

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

18 กรกฎาคม 2564

162661831728

 ด้วยการใช้น้ำแรงดันสูงผสมแก๊สน้ำตา และการใช้กระสุนยาง ยิงใส่ผู้ชุมนุม เพราะทำให้เกิดอันตรายและเป็นที่หวาดกลัวของผู้ชุมนุม และทำให้ผู้ชุมนุมได้รับบาดเจ็บ และขอเรียกร้องให้รัฐบาลหยุดการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมดังกล่าว และขอให้ใช้สันติวิธีในการแก้ไขปัญหา แต่หากเกินความสามารถของรัฐบาลขอให้รัฐบาลยุติบทบาทและคืนอำนาจให้แก่ประชาชน