ครม.แต่งตั้ง ขรก.การเมือง-กก.ผู้ช่วยรัฐมนตรี เช็ครายชื่อที่นี่!

ครม.แต่งตั้ง ขรก.การเมือง-กก.ผู้ช่วยรัฐมนตรี เช็ครายชื่อที่นี่!

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติแต่งตั้งข้าราชการการเมือง-กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี "น้องแรมโบ้" นั่งที่ปรึกษารมต. เช็ครายชื่อที่นี่!

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ประชุมเห็นชอบวาระเรื่องแต่งตั้งข้าราชการการเมือง , แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน 2 ราย ดังนี้

  • นายชนะศักดิ์ อัตถาวงศ์ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย)
  • นายสมหมาย เอี่ยมสอาด ดำรงตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

2.เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอแต่งตั้ง นายวุฒิรักษ์ เดชะพงษ์พันธุ์ เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้ง

3.เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เสนอแต่งตั้ง นายปรเมธี วิมลศิริ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย ต่อไปอีกวาระหนึ่ง (ซึ่งจะดำรงตำแหน่งครบกำหนดตามวาระในวันที่ 9 สิงหาคม 2564)

ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้น