เช็คมาตรการ 'เยียวยา' แรงงาน-ผู้ประกอบการ เพิ่มทุกสิทธิ 'ประกันสังคม' ม.33 ม.39 ม.40

เช็คมาตรการ 'เยียวยา' แรงงาน-ผู้ประกอบการ เพิ่มทุกสิทธิ 'ประกันสังคม' ม.33 ม.39 ม.40

เปิดมาตรการเยียวยาแรงงานและผู้ประกอบการเพิ่มเติม ! เพิ่มทุกสิทธิ ม.33 ม.39 ม.40 -เพิ่มประเภทกิจการเป็น 9 สาขา -ขยายพื้นที่คลุม 10 จังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ระยะเวลา 1 เดือน

นอกระบบประกันสังคม

กลุ่มผู้ประกอบการ/นายจ้าง กรณีมีลูกจ้าง ให้ขึ้นทะเบียนกับประกันสังคม (ม.33) ภายในเดือน ก.ค. 64 เพื่อที่นายจ้างจะได้รับเงินช่วยเหลือตามจำนวนลูกจ้าง 3,000 บาท/หัว/สถานประกอบการ สูงสุดไม่เกิน 200 คน ขณะเดียวกันลูกจ้างสัญชาติไทยจะได้รับเงินช่วยเหลือ 2,500 บาท/คน

กรณีที่ไม่มีลูกจ้าง ให้ลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ภายในเดือนก.ค. จะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท/คน ขยายมาตราการช่วยเหลือเดิมให้เฉพาะผู้ประกอบการในหมวดร้านอาหาร เครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่งที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับประกันสังคม ได้รับการช่วยเหลือ 3,000 บาท เท่านั้น